รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
02-03-2564 10:55:17 อรวรรณ พิกุลศรี โรงเรียนสาธิตฯ เปิดเครื่องไม่ติด
01-03-2564 10:29:06 สิริขวัญ ใจกล้า งานบริหารทั่วไปและงานประชุม กองกลาง สนอ. ใช้งาน โปรแกรม word ไม่เสถียร
01-03-2564 10:02:00 นายสมนึก ภูแก้ว สำนักงานอธิการบดี no system windows
01-03-2564 09:06:45 นายรัฐพล สีหะวงษ์ ติดตั้งอุปกรณ์เสริม
23-02-2564 09:40:06 นางสาวรจนา ร่วมใจ สำนักงานคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คอมพิวเตอร์ PC ให้งานไม่ได้
23-02-2564 09:21:44 จีรัชญ์ ดีประดวง กองทุน กยศ. กองพัฒนา ไอพีโฟนใช้ไม่ได้
18-02-2564 11:17:54 อภิชญา ปุ่มแก้ว ที่ตึก30 ไม่สามารถใช้งานได้
18-02-2564 09:33:17 ชัยยศ อุไรล้ำ โครงการบัณฑิตศึกษา ติดตั้งเครื่องพิมพ์ ระบบเครือข่ายปฏิเสธการเชื่อมต่อ
17-02-2564 11:07:19 นางสาวรจนา ร่วมใจ สำนักงาน คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คอมฯ เข้า wifi ไม่ได้
17-02-2564 09:47:27 สมนึก​ ภูแก้ว สำนักงานอธิการบดี No driver
17-02-2564 09:43:07 น.ส.ปวีร์ชญาพร วงศ์ภักดี ห้องศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ชั้น 4 อาคาร 31 แป้นพิมพ์ไม่ทำงานไม่สามารถพิมพ์งานได้ ไม่สามารถเชื่อมไวไฟในเครื่องได้ ตัวโนตบุคไม่สามารถอับเดทเวลาได้ โนตบุคเสียงไม่มี
15-02-2564 10:45:34 นายรัฐพล สีหะวงษ์ อาคาร 30 ติดตั้งโปรแกรมเสริม
15-02-2564 10:43:55 นางอัจฉรา แหลมทอง อาคาร 30 ติดตั้งโปรแกรมเสริม
15-02-2564 10:42:29 นายรัฐพล สีหะวงษ์ อาคาร 30 ติดตั้งโปรแกรมเสริม
10-02-2564 21:36:31 อาจารย์พุฒิพงษ์ รับจันทร์ ห้องหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 44 ไม่สามารถเปิดบางโปรแกรมได้
10-02-2564 21:31:37 อาจารย์พุฒิพงษ์ รับจันทร์ ห้องหลักสูตรนิเทศศาสตร์ [k
05-02-2564 11:18:19 วารุณี โธขัณ อาคาร 30 เปิดโน๊ตบุคไม่ติด
05-02-2564 11:12:51 วารุณี โธขัณ อาคาร 30 เข้าใช้งานไม่ได้
29-01-2564 10:53:49 รัชพงศ์ พรมมา กองพัฒนานักศึกษา เครื่องช้าาา
29-01-2564 08:49:25 รัชพงศ์ พรมมา กองพัฒนานักศึกษา เครื่องช้าาา
27-01-2564 15:56:57 น.ส.นุชศรา ขาวงาม ห้องนิติการ ชั้น 4 อา่คาร 31 WiFi ไม่เสถียร
27-01-2564 15:54:14 นัฌชวนันทน์ ประยงค์หอม ฝ่ายอาคารสถานที่ IP Phone ใช้งานไม่ได้ หมายเลข 9928 (ต้องซ่อมเเซมหรือเอาเครื่องใหม่ไปเปลี่ยน)
27-01-2564 14:25:23 ลัทธวรรณ แพงเจริญ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กระดาษสติ๊กเกอร์ติดอยู่ด้านในแกนเครื่องปริ้น
27-01-2564 09:40:59 อรวรรณ สมานโสร์ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ใช้งานค้าง