รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
14-09-2564 16:03:49 สุรเดช บัวพันธ์ หอพักชายผกากรอง ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
14-09-2564 16:00:22 สุรเดช บัวพันธ์ หอพักหญิงแสงจันทร์ ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
13-09-2564 14:25:06 นายณรงฤทธิ์ สิมมา สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา อาคาร 12 ระบบอินเตอร์เน็ตภายในห้องสำนักงานมีปัญหาหลุดบ่อยครั้ง และบางครั้งช้าผิดปกติครับ
10-09-2564 15:42:25 นายณรงฤทธิ์ สิมมา กองพัฒนานักศึกษา หูฟังมีปัญหาไม่ได้ยินเสียงสนทนา
10-09-2564 12:48:52 นายวีวรวุฒิ นิลจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ ลงเวอร์ชั่นใหม่
09-09-2564 10:19:10 สุรเดช บัวพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร (เน็ตหลุดบ่อย) ซึ่งปัญหานี้เป็นมานานแล้ว
08-09-2564 13:34:54 นางจิตประสงค์ จันทคล้าย สภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคาร 31 ชั้น 1 หน้าจอไม่มีภาพ / วินเดอร์หมดอายุ / ลงโปรแกรม 3 มิติ
06-09-2564 10:45:56 สุรเดช บัวพันธ์ หอพักชายผกากรอง เราเตอร์หน้าห้องA1 ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
06-09-2564 08:45:12 นายส่งศักดิ์ ช่อทับทิม งานนิติการ ชั้น 4 ขอติดตั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( ZOOM )
30-08-2564 15:51:49 นางพรทิพา สุนทร งานพัสดุกลาง กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี แชร์เครื่องเข้าเครื่องพิมพ์
30-08-2564 11:50:36 นางดลธร พลรักษ์ ห้องประกันคุณภาพ สนอ.(ตึก31ห้องไปรษณีย์เดิม) ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เนตได้
30-08-2564 11:07:24 นายส่งศักดิ์ ช่อทับทิม งานนิติการ ชั้น 4 ขอติดตั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( ZOOM )
23-08-2564 14:36:38 นายธนพล รัตนวัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลง Windows ใหม่
20-08-2564 11:21:01 นางสาวรจนา ร่วมใจ สำนักวานคณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้
19-08-2564 14:10:54 นายพรปิยะ บุญศิริคำชัย สำนักงานอธิการบดี โปรแกร่ม สามมิติใช้งานไมได้
17-08-2564 13:25:42 นายพรปิยะ บุญศิริคำชัย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โปรแกร่ม สามมิติใช้งานไมได้
10-08-2564 15:32:23 เกศยุพา สายยศ งานพัสดุ เน็ตเชื่อมต่อไม่ได้
10-08-2564 15:28:29 นางพรทิพา สุนทร งานพัสดุกลาง กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี อินเตอร์หลุดบ่อยครั้ง มีปัญหาต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
10-08-2564 11:28:45 รุ่งนภา พิลาดี โรงแรมล้านช้าง ลงโปรแกรม 3 มิติ
09-08-2564 09:19:06 นางพรพิมล ทรัพย์พอก ห้องธุรการ อาคาร 31 เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้ เข้าระบบ mis ไม่ได้
05-08-2564 11:33:54 สุกัญญา ศรีษะแก้ว ตึก28 -
04-08-2564 15:40:06 นายส่งศักดิ์ ช่อทับทิม งานนิติการ ชั้น 4 ขอติดตั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( ZOOM )
03-08-2564 12:02:36 รุ่งนภา พิลาดี โรงแรมล้านช้าง เชื่อมต่อ เครื่องถ่ายเอกสารริโก้ ลงโปรแกรม 3 มิติ
03-08-2564 09:40:16 จิราพัชร์ นาคกนก ศูนย์คอมพิวเตอร์เเละเทคโนโลยีสารสนเทศ Microsoft wordใช้งานไม่ได้