รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
11-11-2565 11:27:27 ปวีณา สังตนดี ศูนย์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ปริ้นงานไม่ได้
11-11-2565 11:25:12 ปวีณา สังตนดี เครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอดับ เปิดเครื่องใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอดับ เปิดเครื่องใช้งานไม่ได้
09-11-2565 09:19:07 จรัสศรี ยิ้มยวน สำนักงานผู้อำนวยการ ห้องซ่อม แม่บ้านชั้น 1 และ ชั้น 4 การสั่งพิมพ์งานผ่านระบบเครือข่าย 192.168.24.44 ไปเครื่องถ่ายเอกสาร Ricoh ไม่ได้ จำนวน 5 เครื่อง
08-11-2565 09:05:08 นางจิตประสงค์ จันทคล้าย สภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคาร 31 ชั้น 1 พิมพ์ข้อความแล้วไม่ตอบสนอง โปรแกรม Ms Word
04-11-2565 13:23:30 นายณรงฤทธิ์ สิมมา กองพัฒนานักศึกษา แอดเครื่องปริ้นเตอร์ โดยเชื่อมต่อผ่าน ip แต่ปริ้นออกไปไม่ได้ครับ
03-11-2565 15:25:18 นายเมธาวี สง่ามั่งคั่ง กองกลาง ตรวจเช็คระบบ 3 มิติ
28-10-2565 14:13:58 นายปิตินนท์ แก่นสาร ห้องประชาสัมพันธ์ อ.31 Internet ไม่ออนไลน์
27-10-2565 14:23:01 นายปิตินนท์ แก่นสาร ห้องประชาสัมพันธ์ อ.31 สั่งพิมพ์เอกสารไม่ได้
27-10-2565 11:50:53 วิไลพร สำนักงานอธิการบดี เข้าเน็ต
27-10-2565 11:47:39 วิไลพร สำนักงานอธิการบดี เข้าเน็ต
25-10-2565 14:40:58 นายเมธาวี สง่ามั่งคั่ง กองกลาง ลบข้อมูล ใน DRIVE D ไม่ได้
25-10-2565 13:27:36 ชันญานุช ประสงค์จีน หน้าห้องรองอธิการบดี ลง Windows ใหม่ และ ย้ายข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่ง
19-10-2565 15:44:43 ว่าที่ ร.ต.ภานุพงษ์ คิดถูก งานนิติการ -
18-10-2565 10:32:36 นางสาวอำภา อินทนิตย์ งานวิเทศสัมพันธ์ ขอให้ติดตั้งคีย์ลิขสิทธิ์ windows 10 pro และ office 2016
11-10-2565 15:11:30 ฉันทนา พรหมบุตร ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง เชื่อมต่อคอมฯเข้าเครื่องปริ้นเตอร์
10-10-2565 15:04:25 นาย พรปิยะ บุญศิริคำชัย สถาปนิกมหาวิทยาลัย ติดตั้งไมโครซอพออฟิส 2019
10-10-2565 09:32:31 กชพรรณ บุญสิน กองกลาง ไม่เชื่อมต่อinternet
06-10-2565 14:11:53 นายสฐาคต ลนขุนทด ห้องนิติการ ชั้น1 ตึกช้าง ไมาสามารถเชื่อมต่อสัญญานอินเตอร์เน็ตได้
05-10-2565 09:07:00 ชาญเดช บรรลือทรัพย์ กองพัฒนานักศึกษา สัญญาณไม่มี
02-10-2565 10:01:15 ชันญานุช ประสงค์จีน หน้าห้องรองอธิการบดี ลง Windows ใหม่ และ ย้ายข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่ง
26-09-2565 09:24:33 สุดาภรณ์ สำรวย คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เช็คเครื่องปรินเตอร์ ปรินทร์ไม่ออก
15-09-2565 13:17:09 นายอนุกูล ไชยโคตร งานเลขานุการอธิการบดี เปิดเครื่องคอมไม่ติด
14-09-2565 15:40:25 นางสาวดวงใจ คล่องงาม หอสมุดกลาง ดึงข้อมูลไม่ได้
14-09-2565 14:13:39 นายพสธร ภักเกลี้ยง นักศึกษา มีสิทธิ์แค่365ของโมบายไม่มีสิทธิ์ของ PC