รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
04-01-2566 09:34:20 จินดา อัธยาศัย สำนักงานผู้อำนวยการ เปลี่ยนภาษาระบบ
27-12-2565 10:26:41 นางสาวศิริพร เพชรพิเศษศักดิ์ งานสภามหาวิทยาลัย ห้องไอยราพต ติดตั้งเครื่องใหม่
26-12-2565 10:37:12 ศิริพร เพชรพิเศษศักดิ์ งานสภามหาวิทยาลัย ห้องไอยราพต เดินสายอินเตอร์เน็ต
26-12-2565 09:34:12 นางกาญจนา สมหวัง คณะเกษตรฯ เชื่อมต่ออินเตอร์เนตไม่ได้
22-12-2565 14:07:38 อาจารย์ ดร.สนธยา มุลาลินน์ (อาจารย์ประจำสาขาศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) ห้องสำนักงานศิลปะ ชั้น 1 อาคารเรียนศิลปะ-ดนตรี (ตึก37) เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดวินโดว์ไม่ได้
22-12-2565 09:15:12 นางอรวรรณ สมานโสร์ สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา ลงระบบ 3 มิติ
21-12-2565 11:32:59 ว่าที่ ร.ต.สุทธิพงษ์ เนตรวงษ์ ห้องสำนักงานตรวจสอบภายใน ชั้น 1 อาคารวิชาการ Microsoft ใช้งานไม่ได้ เเละจัดประชุมออนไลน์ไม่ได้
21-12-2565 11:29:40 นายสมชาย เจษฎานุศาสน์ ห้องสำนักงาน อว.ส่วนหน้า อาคารบัณฑิต ชั้น 1 (42101) เชื่อมต่อเครื่องสเเกน เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
20-12-2565 15:19:46 อรวรรณ พิกุลศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ใช้งานไม่ได้
19-12-2565 10:29:12 นางสาวอภิญญา เค้ากล้า สำนักวิทยบริการฯ ชั้น 2 เปิดเครื่องไม่ติด
16-12-2565 15:14:11 นายสมชาย เจษฎานุศาสน์ ห้องสำนักงาน อว.ส่วนหน้า อาคารบัณฑิต ชั้น 1 (42101) เดินสายเเลน เเละต่อลายเเลนกับเครื่องถ่ายเอกสาร เนื่องจากเป็นสำนักงานใหม่ ภายในห้องยังไม่มีสายเเลน เเต่มีสัญญาณ WiFi
15-12-2565 13:52:58 เสาวณีย์ ดีมั่น กองบริหารงานบุคคล(งานกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น) ติดตั้งโปรแกรมสามมิติ
13-12-2565 09:32:41 เสาวณีย์ ดีมั่น กองบริหารงานบุคคล(งานกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น) ปรื้นเอกสารไม่ออก
08-12-2565 22:04:21 ผศ.ศิรินทิพย์ พิศงง อาจารย์ ลงโปรแกรมใหม่
08-12-2565 10:48:51 นางสาววิไลพร พระไวย์ สนอ เข้าใช้โปรแกรมโครมไมไ่ด้
06-12-2565 18:38:09 ชัยยศ อุไรล้ำ โครงการบัณฑิตศึกษา office หมดอายุ
02-12-2565 16:08:36 นายธนภัทร พิศเพ็ง ชั้น 5 อาคาร 31 IP Phone หมายเลข 0011 งานมาตรฐานการศึกษา ไม่สามารถใช้งนได้
02-12-2565 16:07:31 นายธนภัทร พิศเพ็ง ชั้น 5 อาคาร 31 เพิ่มสายอินเทอร์เน็ต
30-11-2565 14:15:16 เสาวณีย์ ดีมั่น กองบริหารงานบุคคล(งานกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น) ต้องการแชร์เครื่องปริ้น(เครื่องถ่ายเอกสารของริโก้) เนื่องจากติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
28-11-2565 13:34:03 นางสาวดวงใจ คล่องงาม บริการทางเข้า-ออกสำนักวิทยบริการฯ ซีพียูเปิดไม่ติด
24-11-2565 12:28:03 นายเมธาวี สง่ามั่งคั่ง กองกลาง เดินสายอินเตอร์เน็ต เนื่องจากไมมีสายต่อเข้าคอมพิวเตอร์
23-11-2565 16:33:10 นางจิราวรรณ ผ่องแก้ว สำนักงานอธิการบดี ห้องธุรการ เครื่องติดๆดับๆ
22-11-2565 09:09:09 มณีกุล ดารา ห้องทำงานนิติกร ชั้น 1 เชื่อมต่อภาพจากโน๊ตบุ๊คไปจอมอร์นิเตอร์ไม่ได้ (ปกติเชื่อมต่อโดยใช้สาย HDMI)
21-11-2565 11:25:11 นายภานุพันธุ์ ตั้นจัด กองพัฒนานักศึกษา ไม่สามารถพิมพ์หรือแก้ไขงานโ้วยโปรแกรมไมโครซอฟได้