รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
01-05-2564 17:37:28 อมรชัย มั่นยืน หอพักในผกากรอง ตัวกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ทำงานบางจุด
29-04-2564 16:04:03 อภิญซา เค้ากล้า สำนักวิทยบริการฯ Word เด้งปิดเองอัตโนมัติ
27-04-2564 13:50:41 รร.สาธิต รร.สาธิต ลงระบบ 3 มิติไม่ได้
27-04-2564 10:11:32 นายอภิชาติ สมรัตน์ งานมาตรฐานการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 31 ชั้น 5 ห้อง 501 และ 502 -
26-04-2564 08:26:37 g g g
22-04-2564 11:10:11 นางสาวพรทิพย์ เห็นศิลป์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โปรแกรม 3มิติ ปริ้นไม่ได้ /และลงโปรแกรมใหม่อีกเครื่อง
09-04-2564 08:39:00 ว่าที่ร.ต.สุทธิพงษ์ เตรวงษ์ งานตรวจสอบภายใน ระบบคอมพิวเตอร์มีปัญหาไม่สามารถเปิดทำงานหรือแก้ไขได้
01-04-2564 09:44:59 นางสาวชุติกาญจน์ เจตนาดี งานอาคารสถานที่ เครื่องคอมเปิดไม่ติด
30-03-2564 15:42:45 ปิยะรัตน์ กะการดี มหาลัยราชภัฏสุรินทร์ เชื่อมWiFiไม่ได้
30-03-2564 13:46:30 เดชาธร สำนักวิทยบริการฯ ไม่สามารถเปิดหน้าจอได้
30-03-2564 13:44:19 เดชาธร สำนักวิทยบริการฯ ไม่สามารถเปิดหน้าจอได้
29-03-2564 14:03:54 ชวิสรา สายเชื้อ ตึก 30 ไม่มีโปรแกรม
19-03-2564 19:21:44 วรรณพร คงแรง ตึก30 ช้า
17-03-2564 16:23:57 นางสาวณัฐสุดา ศิลารักษ์ สาขาสังคมศึกษา ติดตั้งโปรแกรม
16-03-2564 16:39:33 นางสาวอุไร เชื่่อมไธสง หน่วยอนามัยและสุขาภิบาล แจ้งระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
11-03-2564 11:59:52 นางสาวชลทิชา นันทะสิงห์ นักศึกษา ติดตั้ง E-book
11-03-2564 11:59:45 นายภาวัฒน์ วิดประโคน นักศึกษา สาขาสังคม ชั้นปีที่ + ติดตั้งโปรแกรมe-book
11-03-2564 11:46:27 นางสาวชลธิชา วรรณโพธิ์ นักศึกษา สาขาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ติดตั้งโปรแกรม e-book
11-03-2564 11:45:06 นางสาวสุนิสา ไกรคง นักศึกษา สาขาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ติดตั้งโปรแกรม e-book
09-03-2564 10:18:35 นางสาวรจนา ร่วมใจ สำนักงานคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร Office มีปัญหา คอมค้าง ใช้งานไม่ได้
05-03-2564 13:43:45 นางดลธร พลรักษ์ หอแสงจันทร์ สัญยานไวไฟและต่อสายแลนด์ค่ะ
05-03-2564 10:12:32
03-03-2564 12:04:11 ฉันทนา พรหมบุตร ศูนย์ที่พักล้านช้าง ตึก 39 สัญญาณอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ไม่ได้
02-03-2564 12:16:55 นางนริศรา ระโส โรงเรียนสาธิตฯ(อาคาร 10) เชื่อมต่อไม่ได้