รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
28-04-2565 09:27:52 นางสาวปวีณา สังตนดี ห้องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ไฟล์เอกสารมีปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้ปกติ
28-04-2565 08:55:04 จินดา อัธยาศัย สำนักวิททบริการฯ ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม
27-04-2565 10:39:04 นางสาวชุติกาญจน์ เจตนาดี งานอาคารสถานที่ เชื่อมต่อเครื่องถ่ายเอกสาร
27-04-2565 09:23:51 น.ส.ดุลยารัตน์ ขาววิเศษ กองพัฒนานักศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ออกจาก safe mode ไม่ได้
25-04-2565 12:07:44 นางสาวกชพรรณ บุญวิน ไปรษณีย์กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เนตใช้งานไม่ได้ ไม่มีไฟเข้าระบบคอมพิวเตอร์
22-04-2565 14:25:30 นางสาวกชพรรณ บุญวิน ไปรษณีย์กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปริ้นเตอร์ไม่ติด ไม่มีสัญญาณไฟฟ้า
22-04-2565 14:08:09 นางจิตประสงค์ จันทคล้าย สภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคาร 31 ชั้น 1 ตั้งค่าเครื่องปริ้นเตอร์
19-04-2565 09:45:47 นายเมธาวี สง่ามั่งคั่ง ห้องเลขานุการผู้อำนวยการกองกลาง (หอประชุมใหญ่) เครื่องปริ้นปริ้นเอกสารไม่ได้
19-04-2565 09:39:25 จิตประสงค์ จันทร์ทะคล้าย สภาคณาจารย์ อาคาร 31 เช็คระบบ IP Phone และ ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ AIO
11-04-2565 14:46:13 นางสาวดวงใจ คล่องงาม หอสมุดกลาง ดึงข้อมูลไม่ได้
11-04-2565 11:02:44 นางสาวอุไร​ เชื่อม​ไธ​สง​ หน่วนฝยอนามัย เครี่ศอ.. เปิดเค๋ฃรท​า​นวล
07-04-2565 13:17:24 ศิริพร เพชรพิเศษศักดิ์ ศูนย์ที่พัก อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มีสัญญาณSRRUWiFi แต่เข้าใช้ไม่ได้ทั้งตึกค่ะ
30-03-2565 16:39:56 อุไร เชื่อมไธสง หน่วยอนามัยและสุขาภิบาล แจ้งโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้
29-03-2565 11:41:33 นางพัชรี จุลหงษ์ สำนักวิทยบริการฯ เปิดไม่ติด
29-03-2565 11:21:59 นายวิเชียร เจริญยิ่งธนากูล สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ลงโปรแกรมใหม่
21-03-2565 09:56:24 ภัทรภร ห้องอธิการบดี เชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ได้
21-03-2565 09:49:54 กชวิภา วงศ์เมือง หน้าห้องอธิการบดี อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
18-03-2565 11:13:32 นายณรงฤทธิ์ สิมมา กองพัฒนานักศึกษา เครื่องช้าผิดปกติ ระบบปฏิบัติการมีปัญหา
15-03-2565 14:11:33 นางสาวมณีกุล ดารา ห้องทำงานนิติกร ชั้น 1 ไม่สามารถเพิ่มเครื่องปริ้นท์ในโน๊ตบุ๊คได้
14-03-2565 12:02:41 นางนิชกานต์ ทันวัน บุคลากร งานกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้
10-03-2565 10:10:44 นางสาวน้ำฝน เครือแก้ว งานกิจการสภา เครื่องใช้ไม่ได้
09-03-2565 14:29:21 รัชพงศ์ พรมมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพิ่ม user ใช้งานอินเตอร์เน็ตบุคลากร ครู รร.สาธิต
09-03-2565 10:30:40 นางสาวรินลดา หาญมานพ สำนักวิทยบริการฯ ชั้น 2 เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้
03-03-2565 21:06:58 นางจตุพร​ เหลือสนุก หลักสูตร​คบ.ภาษาอังกฤษ เปิดคอมพิวเตอร์แล้วหน้าจอดำเข้าใช้งานไม่ได้ไม่ได้