รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
19-10-2564 14:22:25 นางสาวเพ็ญนภา ชนะชัย นำส่งที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 28 ด้วยตนเอง เปิดไม่ติด
19-10-2564 14:21:38 นางสาวเพ็ญนภา ชนะชัย นำส่งที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 28 ด้วยตนเอง เปิดไม่ติด
19-10-2564 09:49:50 นางสาวพิชญ์ฌาภรณ์ เมืองงาม หอพุทธรักษา ไม่พบสัญญาณ
19-10-2564 07:50:42 สุรเดช บัวพันธ์ หอพักชายผกากรอง ติดตั้งเราเตอร์ระหว่างทางเดินหน้าห้อง B5 - B6 (ชั้น3)
15-10-2564 14:55:17 สุรเดช บัวพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา สัญญาณโทรศัพท์ภายในกองพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ เป็นมานานแล้ว ซึ่งเป็นปัญหาในการติดต่องานภายในมหาวิทยาลัย
15-10-2564 10:37:38 นางดลธร พลรักษ์ ห้องประกันคุณภาพ สนอ.(ตึก31ห้องไปรษณีย์เดิม) เครื่องช้า และดับบ่อย เปิดไฟล์งานไม่ได้ค่ะ
12-10-2564 08:46:05 รุ่งนภา พิลาดี โรงแรมล้านช้าง ip phone ไฟไม่เข้า
11-10-2564 16:33:04 นางสาวปวีณา สังตนดี ห้องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ไมโครซอฟออฟฟิสใช้งานไม่ได้
11-10-2564 09:43:51 รุ่งนภา พิลาดี โรงแรมล้านช้าง ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
08-10-2564 10:50:34 นางสาวปวีณา สังตนดี (วุ้น) ห้อง กยศ. ชั้น 1 อาคารวิชาการ (ม่วงเขียว) Word พิมพ์งานไม่ได้ เวลาเปิดไฟล์ขึ้นมา จะขึ้นข้อความว่าผลิตภัณฑ์ล้มเหลว
07-10-2564 10:55:13 นายณรงฤทธิ์ สิมมา กองพัฒนานักศึกษา เครื่อง PC มีปัญหาช้าผิดปกติ ขอความอนุเคราะห์ลงวินโดว์ใหม่
06-10-2564 08:45:44 นายเอกพจน์ ภูหอม ตึก39 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง (โรงแรมล้านช้าง) Microsoft office ใช้ไม่ได้
05-10-2564 14:12:55 นางสาวศิริพร เพชรพิเศษศักดิ์ ตึก39 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง (โรงแรมล้านช้าง) Microsoft office ใช้ไม่ได้ค่ะ
04-10-2564 15:12:13 นายเสรี มาลทอง ห้องสำนักงานผู้อำนวยการกองกลาง ด้านหน้าหอประชุม ต่อโปรเจคเตอร์เข้ากับเครื่อง PC
01-10-2564 10:54:03 อาารย์จตุพร เหลือสนุก ุศูนย์คอมพิวเตอร์ windowsupdate
27-09-2564 11:42:41 นางสาวศิรพร บัวไขย ศูนย์คอม ไม่สามารถเข้าสอบหรืออบรมในระบบมหาลัย
25-09-2564 14:45:39 จิตตี้ กองคลัง กองคลัง สำนักงานอธิการบดี PC เสียบหูฟังแล้วเสียงยังออกลำโพงอยู่
20-09-2564 19:32:32 จิตตี้ กองคลัง ห้องบัญชี กองคลัง ขอความอนุเคราะห์เพิ่มตัวปล่อยสัญญา WIFI ให้กับห้องฝ่าย บัญชี (กองคลัง)
20-09-2564 19:30:56 จิตตี้ กองคลัง อาคาร 31 WIFI edurom ชื่อต่อไม่ได้
16-09-2564 10:41:26 รัชพงศ์ พรมมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อินเตอร์เน็ตโรงเรียนสาธิต หลุดติดๆ ช้าถึงช้ามากๆครับ
16-09-2564 09:47:04 นายปิตินนท์ แก่นสาร ห้องประชาสัมพันธ์ อ.31 ไดรฟ์ C เต็มโดยไม่ทราบสาเหตุ
15-09-2564 08:10:52 สุรเดช บัวพันธ์ หอพักหญิงเฟื่องฟ้า ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
14-09-2564 16:07:28 สุรเดช บัวพันธ์ หอพักหญิงบานชื่น ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
14-09-2564 16:06:26 สุรเดช บัวพันธ์ หอพักหญิงดาวเรือง ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต