รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
07-06-2565 10:58:21 ทองนพคุณ อินธิเดช ห้อง 14205 เครือข่ายไวเลสไม่รองรับในช่วงการสอนออนไลน์ที่มีการใช้แบนวิดสูง(ช่วงเบรคเอ้ารูมเปิดกล้องพร้อมกัน50คน)
06-06-2565 14:30:16 นางสุชีวี ประดับสุข กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา IP Phone หมายเลข 0013 ไม่มีสัญญาณ ใช้งานไม่ได้
06-06-2565 12:09:01 เพชรรัตน์ พรหมทา หอพักสำโรงทาบ wifi ใช้งานไม่ได้
06-06-2565 10:56:08 นายเสรี มาลทอง หอประชุม สัญญาณอินเตอร์เน็ตหาย
04-06-2565 13:25:36 สุรเดช บัวพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา เครื่องปริ้นEPSON L3110 สแกนไม่ได้
02-06-2565 15:46:06 สุรเดช บัวพันธ์ หอพักหญิงบานชื่น ติดกล่องสัญญาณ wi-fi หน้าห้อง A1 A2 (ชั้น2) แทนกล่องเดิมที่เจ้าหน้าที่เก็บไป
31-05-2565 10:26:42 ชันญานุช ประสงค์จีน หน้าห้องรองอธิการบดี ปริ้นงานไม่ออกไปยังเครื่อวปริ้น
31-05-2565 10:25:04 นางนิชกานต์ ทันวัน งานกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได่
31-05-2565 10:12:45 ชันญานุช ประสงค์จีน หน้าห้องรองอธิการบดี ปริ้นงานไม่ออกไปยังเครื่อวปริ้น
24-05-2565 09:54:07 ฉันทนา พรหมบุตร อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง ปริ้นเครื่องถ่ายเอกสารไม่ได้
23-05-2565 11:47:58 สุรเดช บัวพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์สัญญาณอินเทอร์เน็ตหลุดบ่อย
23-05-2565 10:23:39 นางสาวเบญญาภาภัค ไพศาลเกียรติ์ปทุม กองบริหารงานบุคคล เข้าใช้โปรแกรมไม่ได้
19-05-2565 15:05:33 นายจเร ทิพทา หัวหน้างานกายภาพและออกแบบ ลง Windows 10
19-05-2565 11:33:23 นางสาวศิริพร เพชรพิเศษศักดิ์ เคาน์เตอร์ตึกโรงแรมล้านช้าง ไม่มีโปรแกรมเครื่องปริ้นโชว์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์
19-05-2565 11:15:37 นางสาวอัญชลิดา สุขเต็ม สำนักวานคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เปิดเครื่องไม่ติด
17-05-2565 18:12:40 นายณรงฤทธิ์ สิมมา กองพัฒนานักศึกษา เครื่องช้าผิดปกติ และค้างบ่อยครั้ง
11-05-2565 13:32:35 นางสาวอำภา อินทนิตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วินโดเก่า
11-05-2565 10:08:10 นายวีรวุฒิ นิลจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ เครื่องช้า
06-05-2565 13:59:14 นางสาวกชพรรณ บุญวิน ไปรษณีย์กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระบบและสัญญาณจาดหาย
06-05-2565 09:36:30 สุรเดช บัวพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต เนื่องจากสายแลนใช้งานไม่ได้
06-05-2565 09:12:30 ศุกร์ภานาถ สติยานุช สำนักวิทยบริการฯ เข้าไปจัดหน้าเอกสารไม่ได้
05-05-2565 14:43:13 นางสาวจรัสศรี ยิ้มยวน ห้องสำนักงานผู้เอำนวยการ เข้าใช้งานเครื่อ
03-05-2565 12:51:43 ฉันทนา พรหมบุตร ศูนย์ที่พัก อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง เครื่องช้าขอติดตั้งวินโดว์และโปรแกรมใหม่
29-04-2565 11:43:49 นางสาวกชพรรณ บุญวิน ไปรษณีย์กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปริ้นเตอร์ไม่ติด ไม่มีสัญญาณไฟฟ้า