รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
13-11-2564 10:33:48 สมศักดิ์ ใบขุนทด คณะครุศาสตร์ เข้าวินโดว์ไม่ได้
11-11-2564 11:00:31 นางอรวรรณ พิกุลศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โรงเรียนสาธิตใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้
10-11-2564 15:30:35 ลัทธวรรณ แพงเจริญ ชั้น2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโ,ลยีสารสนเทศ ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้เนื่องจากไม่มีสายLan
10-11-2564 08:44:53 จินดา อัธยาศัย ห้องสนง.ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ โปรแกรม 3 มิติเข้าไม่ได้
09-11-2564 20:01:20 นางสาวอัญชลิดา สุขเต็ม คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เครื่องคอมเปิด micro office my dad
09-11-2564 12:47:48 นางสาวพิชญ์ฌาภรณ์ เมืองงาม หอพุทธรักษา ไม่มีอุปกรณ์แอคเซ็สพอยท์
08-11-2564 08:49:55 นางสาวศิรพร บัวไขย ศูนย์คอม เข้าอิเมลมหาวิทยาไม่ได้ค่ะ
05-11-2564 16:08:32 นาย พรปิยะ บุญศิริคำชัย งานกายภาพและออกแบบ ปริ้นเตอ ไมพิม งาน
04-11-2564 16:34:49 ปวีณา ท่าดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้า Microsoft office ไม่ได้
04-11-2564 15:48:06 นางสาวจันทร์ทิพย์ ถนัดเพิ่ม หอพักหญิงเฟื่องฟ้า ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
04-11-2564 12:35:32 สุรเดช บัวพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
04-11-2564 12:14:24 สุนันทนี ศรีแดงฉาย สำนักวิทยบริการฯ ชั้น 2 สแกนเอกสารไม่ได้
04-11-2564 10:21:45 นางจินดา อัธยาศัย สนง.ผู้อำนวยการฯ เปิดเครื่องไม่ได้
02-11-2564 08:57:33 นายยศพร​ วัชระชัยประสิทธิ์ กองพัฒนานักศึกษา เปิดเครื่องไม่ได้
01-11-2564 14:37:14 นางสาวพรพิมล มงคล - ลง office 2019
29-10-2564 10:30:34 เดชาธร จะริรัมย์ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการฯ แชร์เครื่องปริ้นเตอร์ไม่ได้
29-10-2564 10:20:08 เดชาธร จะริรัมย์ ชั้น อาคารสำนักวิทยบริการฯ -
28-10-2564 11:18:07 นางดลธร พลรักษ์ ห้องประกันคุณภาพ สนอ.(ตึก31ห้องไปรษณีย์เดิม) ตู้ปิดไม่ได้
27-10-2564 16:01:50 นายรัชพงศ์ พรมมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กล้องวงจรปิดชำรุด ขอให้ช่วยตรวจสอบเบื้องต้น
27-10-2564 09:29:44 นายอุดร แก้วคำ งานประชาสัมพันธ์ เวิรดเข้าทำงานไม่ได้
25-10-2564 09:31:08 ศุภสุดา ผ่องแก้ว ศูนย์คอมฯ เพิ่งซื้อโน๊ตบุ๊คมาแล้วความจุไดร์ฟ Cเกิบเต็ม ทำให้เกิดอุปสรรคในการดาวน์โหลดและเครื่องค้าง
21-10-2564 14:17:27 นางสาวสาวิตรี ดีอ้อม กองบริหารงานบุคคล ลงไดรฟ์เวอร์การ์ดจอโน๊ตบุ๊ค
21-10-2564 11:10:15 นางจิตประสงค์ จันทคล้าย สภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคาร 31 ชั้น 1 หน้าจอไม่มีภาพ
21-10-2564 11:09:03 นางจิตประสงค์ จันทคล้าย สภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคาร 31 ชั้น 1 แชร์ปริ้นเตอร์