รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
29-08-2565 11:16:46 นางสาวปวีณา สังตนดี ห้องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เครื่องIPโฟนโทรไม่สามารถโทรออก/รับสายได้ และเครื่องแสกนไม่สามารถแสกนได้
25-08-2565 13:03:37 สุรเดช บัวพันธ์ หอพักหญิงบานชื่น ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต นักศึกษาหอพักใช้งานไม่ได้
16-08-2565 13:53:29 EIEI Factory 1 เสีย
16-08-2565 10:51:26 กาจนา สมหวัง งานแผน คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ระบบอินเทอร์เน็ต
11-08-2565 11:52:59 อ.สุรเดช โพธิกุล โรงยิมพลศึกษา สัญญาหาย
09-08-2565 13:42:29 นางสาวดวงใจ คล่องงาม หอสมุดกลาง ดึงข้อมูลไม่ได้
09-08-2565 09:28:38 นางสาวปานิสรา บุญโต ห้องธุรการ สำนักงานอธิการบดี เปิดเครื่องแล้วให้กลับมาหน้า รีสตาร์ท ทุกครั้ง
05-08-2565 11:25:43 นางสาวมณีกุล ดารา ห้องประชุมไอยรา ชั้น ๒ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง ไม่สามารถใช้งานระบบ zoom ในห้องประชุมไอยรา อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้างได้
04-08-2565 09:17:30 ปวีร์ชญาพร วงศ์ภักดี ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ปริ้นงานไม่ได้เนื่องจากมีมดเข้าเครื่องปริ้น
02-08-2565 15:06:55 รินลดา หาญมานพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้
02-08-2565 14:48:21 ชันญานุช ประสงค์จีน หน้ารองอธิการบดี ปริ้นงานไม่ออก / เข้าเนตไม่ได้
01-08-2565 13:15:23 นายชาญเดช บรรลือทรัพย์ กองพัฒนานักศึกษา ข้อมูลหกาย
01-08-2565 10:25:02 กขพรรณ ปณ.มรถ.สุรินทร์ Not connection
22-07-2565 14:46:33 นายเมธาวี สง่ามั่งคั่ง ห้องเลขานุการผู้อำนวยการกองกลาง (หอประชุมใหญ่) ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้
21-07-2565 11:48:51 นางสาวมณีกุล ดารา ห้องทำงานนิติกร กดปุ่มเชื่อมต่อ wifi แต่ไม่แสดงรายการ, เชื่อมต่อเครื่องปริ้นเตอร์โดยใช้ IP ไม่ได้
18-07-2565 13:56:43 นางบุญยนุช รัศมี ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเครื่องแล้วหน้าจอไม่ติด
07-07-2565 13:55:04 นางปพิชญา จตุพรอนันตกุล สำนักวิทยบริการฯ ไม่มีโปรแกรม
07-07-2565 10:34:39 จิรวรรณ กองคลัง สนอ. เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ติด
30-06-2565 08:52:08 นางดลธร พลรักษ์ ห้องประกันคุณภาพ สนอ.(ตึก31ห้องไปรษณีย์เดิม) คอมเปิดใช้งานไม่ได้
28-06-2565 21:54:39 พิทักษ์ แสนกล้า สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขึ้นฟ้องวินโดวส์ไม่สมบูรณ์
27-06-2565 12:10:34 นางสาวสมินตรา ปรารถนา ห้องสวัสดิการ อาคาร 31 ชั้น 1 ขอติดตั้ง Word 2016 ให้ใหม่
21-06-2565 09:16:58 นางสาวอัญชิสา สมบัติพิทักษ์สุข สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 1 อาคาร38 คณะมนุษย์ฯ ไฟดับและไม่สามารถเชื่อมอินเตอร์เน็ตได้
20-06-2565 16:09:58 ชันญานุช ประสงค์จีน หน้าห้องรองอธิการบดี ติดตั้งระบบ 3 มิติ
10-06-2565 09:45:13 นางสาวพรพิมล ทรัพย์พอก ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคาร 31 IP Phone ใช้งานไม่ได้