รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
17-12-2564 13:09:34 อาจารย์พุฒิพงษ์ รับจันทร์ อาคารปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
16-12-2564 14:37:54 นางจิตประสงค์ จันทคล้าย สภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคาร 31 ชั้น 1 ตั้งค่าเครื่องปริ้นเตอร์
16-12-2564 10:27:02 นายเมธาวี สง่ามั่งคั่ง ห้องสำนักงานผู้อำนวยการกองกลาง เปิดไฟล์ pdf ไม่ได้ มันขึ้นไอคอนเป็นรูป chrome
16-12-2564 10:06:34 นายเสรี มาลทอง ห้องข้าง ๆ สำนักงานผู้อำนวยการสกองกลาง หลังหอประชุม เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เปิดเเล้วค้าง รีเชตก็ไม่หาย
15-12-2564 11:43:37 วิไลวรรณ งามฉลาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน้าจอดำ เปอร์เซ็นหมุนเข้าระบบไม่ได้
15-12-2564 11:13:29 นายไกรศักดิ์ วงคล่อง ยินดีงาม หอ สโมสรอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สัญญาณ Internet swing
14-12-2564 10:33:58 มณีกุล ดารา ห้องทำงานนิติกร ชั้น 1 อาคาร 31 ไม่สามารถสั่งปริ้นท์ได้ เหมือนคอมกับเครื่องพิมพ์ไม่เชื่อมต่อกัน พยายามลองเพิ่มเครื่องพิมพ์จาก IP แล้ว คอมก็ไม่พบ IP ตามตัวเลขที่กรอกไป
13-12-2564 15:33:08 นายณรงฤทธิ์ สิมมา กองพัฒนานักศึกษา ลงโปรแกรมเพิ่มเติม
02-12-2564 16:38:49 นายสยาม ระโส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สงโปรแกมOffice365และWindow
02-12-2564 11:20:41 นายจักรินทร์ อินทะษะ นักศึกษา ติดตั้ง
30-11-2564 13:20:01 นางสาวศุกร์ภานาถ สติยานุช สำนักงานผู้อำนวยการฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องปริ้นเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้
30-11-2564 11:25:13 นายเกียรติศักดิ์ ยี่เข่ง หอพุทธรักษา อินเทอร์เน็ตที่หอไม่สามารถใช้งานได้
30-11-2564 10:52:11 นางสาววารุณี โธขัณ อาคาร 31 -
26-11-2564 14:25:39 นางสาวศุกร์ภานาถ สติยานุช สำนักงานผู้อำนวยการฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องปริ้นเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้
24-11-2564 11:37:02 นางจตุพร​ เหลือสนุก หลักสูตรคบ.ภาษาอังกฤษ เปิดไฟล์ในgoogle drive​ไม่ได้
23-11-2564 16:13:38 นางสาวพัฒน์ศิกานต์ ศรีโกตะเพชร หอพุทธรักษา อินเทอร์เน็ตที่หอพักไม่สามารถใช้งานได้
23-11-2564 10:14:17 ภัทธิยา เกษฎา กองบริหารงานบุคคล เบอร์โทรศัพท์ภายในติดต่อไม่ได้
18-11-2564 22:24:55 นางจตุพร​ เหลือสนุก หลักสูตร​คบ.ภาษาอังกฤษ Sign in​ เข้าใช้Mocrosoft Teamsไม่ได้
18-11-2564 16:32:11 รัตนา​ กองยอด ชั้น2​ สำนักวิทยบริการฯ ติดตั้งไดเวอร์ปริ้นเตอร์
17-11-2564 13:11:03 ลัทธวรรณ แพงเจริญ บริเวณยืม-คืน ไม่มีสัญญาณเชื่อมต่อ
16-11-2564 16:12:12 นางสาวพิชญ์ฌาภรณ์ เมืองงาม หอพุทธรักษา ไม่พบสัญญาณ wifi
15-11-2564 14:13:41 ศุกร์ภานาถ สติยานุช นักเอกสารสนเทศ ติดตั้งเครื่องสำรองไฟ
15-11-2564 14:11:46 จินดา อัธยาศัย ห้องสนง.ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ติดตั้งเครื่องสำรองไฟ
15-11-2564 11:50:08 ดวงใจ คล่องงาม ห้องสมุด ติดตั้งระบบดึงข้อมูลทางเข้าออก