รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
28-01-2565 11:11:37 นันทนา ดวงใจ (นักศึกษา รปศ.) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอติดตั้งออฟฟิต2016
28-01-2565 09:43:37 นางสาวสุพัตรา อ่อนหา กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Pro
26-01-2565 14:44:39 นางสาวสมินตรา ปรารถนา ห้องสวัสดิการ อาคาร 31 ชั้น 1 ขอติดตั้ง Word 2016
26-01-2565 13:59:16 นายอัครเดช พลชัย พัสดุสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คอมพิวเตอร์เปิดแล้วไม่มีเมนูที่สามารถใช้งานได้
25-01-2565 11:31:10 รัชพงศ์ พรมมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้เลย
21-01-2565 16:42:55 นางสาวเลิศวิภา เมืองสุข ตึก30 ไม่มีโปรแกรม
21-01-2565 16:39:41 นางสาวมธุรดา สุขเสริม ตึก30 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ไม่มีโปรแกรม
21-01-2565 16:37:32 นางสาวจิราพร พิมพ์น้อย อาคาร30 ไม่มี
18-01-2565 14:43:15 นางนิชกานต์ ทันวัน งานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ไม่สามารถเปิดทำงานได้
18-01-2565 14:33:00 เบญจพร ชาติภูมิ ร้านค้าสวัสดิการ เปิดเครื่องคอมไม่ติด
17-01-2565 11:51:13 นางสาวเบญญาภาภัค ไพศาลเกียรติ์ปทุม กองบริหารงานบุคคล โอนย้ายข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์
14-01-2565 16:30:56 นางพรพิมล ทรัพย์พอก งานบริหารทั่วไปและงานประชุม เครื่องคอมพิวเตอร์เวลาทำงาน เครื่องจะค้าง ทำให้ช้า
14-01-2565 15:56:41 นางสาวปานิสรา บุญโต ห้องธุรการ ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมย้ายไฟน์งานเก่า
12-01-2565 10:55:31 นางสาวพัทธนันท์ สุนทร งานประชาสัมพันธ์ มีเสียงระเบิดจาก CPU
11-01-2565 16:20:52 นางสุชีวี ประดับสุข กองทุน กยศ. ขอตรวจเช็คสายสัญญานอินเตอร์เน็ต
07-01-2565 14:48:23 อภิชาติ สมรัตน์ อาคาร 31 ชั้น 5 ตัวปล่อยสัญญาณ WiFi กระพริบเปลี่ยนสถานะเป็นสีเขียว แดง ส้ม ตลอดเวลา
06-01-2565 10:44:17 ert ert ert
04-01-2565 09:59:50 ฉันทนา พรหมบุตร โรงแรมล้านช้าง ไม่มีสัญญาณเน็ต
28-12-2564 14:20:41 เดชาธร จะริรัมย์ บรรณารักษ์ เครื่องคอมพิวเตอร์อืดและช้ามาก
24-12-2564 08:36:08 นายอธิปัตย์ สุขประเสริฐ(นักศึกษา) ศูนย์คอมพิวเตอร์ word ใช่งานไม่ได้
21-12-2564 11:00:34 เสาวณีย์ ดีมั่น กองบริหารงานบุคคล เครื่อง pc มีปัญหา
20-12-2564 17:10:38 นายวีรวุฒิ นิลจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ เครื่องช้า
20-12-2564 10:54:11 อ. วรกัญญา แก้วคุ้ม ตึก 2 พื้นที่เก็บข้อมูลน้อยลงค่ะ
17-12-2564 13:45:28 น.ส.กันต์จารี มาลัย(นักสึกษา) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ไมโครซอฟเวิสใช้งานไม่ได้