รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
27-10-2565 11:50:53 วิไลพร สำนักงานอธิการบดี เข้าเน็ต
27-10-2565 11:47:39 วิไลพร สำนักงานอธิการบดี เข้าเน็ต
25-10-2565 14:40:58 นายเมธาวี สง่ามั่งคั่ง กองกลาง ลบข้อมูล ใน DRIVE D ไม่ได้
25-10-2565 13:27:36 ชันญานุช ประสงค์จีน หน้าห้องรองอธิการบดี ลง Windows ใหม่ และ ย้ายข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่ง
19-10-2565 15:44:43 ว่าที่ ร.ต.ภานุพงษ์ คิดถูก งานนิติการ -
18-10-2565 10:32:36 นางสาวอำภา อินทนิตย์ งานวิเทศสัมพันธ์ ขอให้ติดตั้งคีย์ลิขสิทธิ์ windows 10 pro และ office 2016
11-10-2565 15:11:30 ฉันทนา พรหมบุตร ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง เชื่อมต่อคอมฯเข้าเครื่องปริ้นเตอร์
10-10-2565 15:04:25 นาย พรปิยะ บุญศิริคำชัย สถาปนิกมหาวิทยาลัย ติดตั้งไมโครซอพออฟิส 2019
10-10-2565 09:32:31 กชพรรณ บุญสิน กองกลาง ไม่เชื่อมต่อinternet
06-10-2565 14:11:53 นายสฐาคต ลนขุนทด ห้องนิติการ ชั้น1 ตึกช้าง ไมาสามารถเชื่อมต่อสัญญานอินเตอร์เน็ตได้
05-10-2565 09:07:00 ชาญเดช บรรลือทรัพย์ กองพัฒนานักศึกษา สัญญาณไม่มี
02-10-2565 10:01:15 ชันญานุช ประสงค์จีน หน้าห้องรองอธิการบดี ลง Windows ใหม่ และ ย้ายข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่ง
26-09-2565 09:24:33 สุดาภรณ์ สำรวย คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เช็คเครื่องปรินเตอร์ ปรินทร์ไม่ออก
15-09-2565 13:17:09 นายอนุกูล ไชยโคตร งานเลขานุการอธิการบดี เปิดเครื่องคอมไม่ติด
14-09-2565 15:40:25 นางสาวดวงใจ คล่องงาม หอสมุดกลาง ดึงข้อมูลไม่ได้
14-09-2565 14:13:39 นายพสธร ภักเกลี้ยง นักศึกษา มีสิทธิ์แค่365ของโมบายไม่มีสิทธิ์ของ PC
14-09-2565 10:36:36 อาจารย์ชัยนะรินทร์ ทับมะเริง คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โปรแกรม Microsoft Office License
13-09-2565 09:02:57 นางสาวลัทธวรรณ​ แพงเจริญ ชั้น2​ อาคารสำนักวิทยบริการฯ ไม่มีสายแลนต่ออินเทอเน็ต
12-09-2565 11:34:31 นางสาวดวงใจ คล่องงาม หอสมุดกลาง ไม่มีสายแลน
12-09-2565 11:11:26 นายเมธาวี สง่ามั่งคั่ง ห้องเลขานุการผู้อำนวยการกองกลาง (หอประชุมใหญ่) -
09-09-2565 15:22:58 อ.กิตติศักดิ์ ร่วมพัฒนา อาคาร1 วินโดว์
09-09-2565 12:18:50 นางสาวดวงใจ คล่องงาม หอสมุดกลาง ดึงข้อมูลไม่ได้
06-09-2565 14:24:13 นางสาวยุพิน จันทร์เติบ กองพัฒนานักศึกษา โปรแกรม Microsoft Office หมดอายุ ใช้งานไม่ได้
05-09-2565 18:33:58 นายณรงฤทธิ์ สิมมา กองพัฒนานักศึกษา สัญญาณ Wi-Fi ในห้องประชุมหลุดบ่อยครั้ง สัญญาณไม่ต่อเนื่อง