รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
06-09-2564 08:45:12 นายส่งศักดิ์ ช่อทับทิม งานนิติการ ชั้น 4 ขอติดตั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( ZOOM )
30-08-2564 15:51:49 นางพรทิพา สุนทร งานพัสดุกลาง กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี แชร์เครื่องเข้าเครื่องพิมพ์
30-08-2564 11:50:36 นางดลธร พลรักษ์ ห้องประกันคุณภาพ สนอ.(ตึก31ห้องไปรษณีย์เดิม) ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เนตได้
30-08-2564 11:07:24 นายส่งศักดิ์ ช่อทับทิม งานนิติการ ชั้น 4 ขอติดตั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( ZOOM )
23-08-2564 14:36:38 นายธนพล รัตนวัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลง Windows ใหม่
20-08-2564 11:21:01 นางสาวรจนา ร่วมใจ สำนักวานคณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้
19-08-2564 14:10:54 นายพรปิยะ บุญศิริคำชัย สำนักงานอธิการบดี โปรแกร่ม สามมิติใช้งานไมได้
17-08-2564 13:25:42 นายพรปิยะ บุญศิริคำชัย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โปรแกร่ม สามมิติใช้งานไมได้
10-08-2564 15:32:23 เกศยุพา สายยศ งานพัสดุ เน็ตเชื่อมต่อไม่ได้
10-08-2564 15:28:29 นางพรทิพา สุนทร งานพัสดุกลาง กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี อินเตอร์หลุดบ่อยครั้ง มีปัญหาต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
10-08-2564 11:28:45 รุ่งนภา พิลาดี โรงแรมล้านช้าง ลงโปรแกรม 3 มิติ
09-08-2564 09:19:06 นางพรพิมล ทรัพย์พอก ห้องธุรการ อาคาร 31 เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้ เข้าระบบ mis ไม่ได้
05-08-2564 11:33:54 สุกัญญา ศรีษะแก้ว ตึก28 -
04-08-2564 15:40:06 นายส่งศักดิ์ ช่อทับทิม งานนิติการ ชั้น 4 ขอติดตั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( ZOOM )
03-08-2564 12:02:36 รุ่งนภา พิลาดี โรงแรมล้านช้าง เชื่อมต่อ เครื่องถ่ายเอกสารริโก้ ลงโปรแกรม 3 มิติ
03-08-2564 09:40:16 จิราพัชร์ นาคกนก ศูนย์คอมพิวเตอร์เเละเทคโนโลยีสารสนเทศ Microsoft wordใช้งานไม่ได้
02-08-2564 14:40:41 อาจารย์พุฒิพงษ์ รับจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมหมดอายุ
02-08-2564 13:03:09 ชันญานุช นวลสาย ห้องรองอัมพาพรรณ อาคาร 31 ชั้น 2 ใช้อินเทอเนตไม่ได้ 1สัปดาห์แล้ว
02-08-2564 12:59:29 ชันญานุช นวลสาย ห้องรองอัมพาพรรณ อาคาร 31 ชั้น 2 ใช้อินเทอเนตไม่ได้ 1สัปดาห์แล้ว
02-08-2564 10:45:50 อ.นราวุธ ศูนย์คอม ไวไฟหาย
02-08-2564 09:48:03 รุ่งนภา พิลาดี โรงแรมล้านช้าง ลงโปรแกรม 3 มิติ
27-07-2564 15:03:09 เพชรรัตน์ พรหมทา หอพักสำโรงทาบ wifi ใช้งานไม่ได้
27-07-2564 14:11:38 ธนาพล แจ้งสว่างศรี หอพักสำโรงทาบ (หลังหอพักชายผกากรอง) สัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
27-07-2564 09:17:01 สุรเดช บัวพันธ์ หอพักชายผกากรอง ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต นักศึกษาหอพักเดือนร้อนเป็นอย่างมาก