รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
23-02-2565 12:43:04 นางบุณยนุช รัศมี ชั้น 2 สำนักวิทยบริการฯ เปิดเครื่องแล้ว แต่หน้าจอไม่ทำงาน
22-02-2565 14:50:40 นางจิราวรรณ ผ่องแก้ว ห้องธุรการ สำนักงานอธิการบดี เข้าระบบสแกนหนังสือ ระบบสแกนไม่สามารถสั่งการตามขั้นตอนที่ใช้งานได้ตามปกติ
22-02-2565 11:36:28 ว่าที่ร.ต.สุทธิพงษ์ เตรวงษ์ งานตรวจสอบภายใน อาคาร 14 ชั้น 1 (อาคารวิชาการ)
22-02-2565 11:11:25 นางเสาวณีย์ ดีมั่น กองบริหารงานบุคคล เครื่องถ่ายเอกสารไม่สามารถสแกนเก็บเอกสารได้
21-02-2565 08:51:38 นางเสาวณีย์ ดีมั่น กองบริหารงานบุคคล ติดตั้งโปรแกรมสามมิติและแชร์เครื่องปริ้นเตอร์
18-02-2565 15:00:10 อ.นวรัตน์ พัวพันธ์ ห้องเรียน 7204 อาคาร 7 คหกรรมศาสตร์ ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
18-02-2565 09:10:32 เดชิต จารัตน์ ฝ่ายยานพาหนะ อินเตอร์เน็ทใช้งานไม่ได้ ฝ่ายยานพาหนะ
17-02-2565 15:35:29 น.ส.ชันญานุช ประสงค์จีน หน้าห้องรองอธิการบดี ปริ้นงานไม่ออกค่ะ
17-02-2565 13:22:44 นางจิราวรรณ ผ่องแก้ว ห้องผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ระบบเครื่องสะแกนไม่ทำงานตามปกติ
17-02-2565 12:41:02 เสาวณีย์ ดีมั่น กองบริหารงานบุคคล เครื่องpcเปิดไม่ติด
17-02-2565 12:29:21 อ.ดร.วิโรจน์ ทองปลิว ศูนย์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเบราเซอร์สืบค้นไม่ได้
17-02-2565 11:36:26 ว่าที่ร.ต.สุทธิพงษ์ เตรวงษ์ งานตรวจสอบภายใน อาคาร 14 ชั้น 1 (อาคารวิชาการ)
17-02-2565 09:07:55 นางสาวอัญชลิดา สุขเต็ม นักวิชาการศึกษา 43
17-02-2565 08:26:20 อุดร แก้วคำ งานประชาสัมพันธ์ เน็ตใช้งานไม่ได้
14-02-2565 14:45:36 พัชราภรณ์ เกลียวแก้ว ศูนย์คอมพิวเตอร์ Office ใช้งานไม่ได้
12-02-2565 10:04:11 วิไลพร สนอ เครื่องสแกนๆกลับหลัง
11-02-2565 10:14:39 นายเมธาวี สง่ามั่งคั่ง กองกลาง -
09-02-2565 20:46:54 นางสาวมธุรดา สุขเสริม ตึก30 ไม่มีโปรแกรม
09-02-2565 14:34:22 นางสาวขนิษฐา สีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้
09-02-2565 13:34:10 นางสาวสาวิตรี ดีอ้อม กองบริหารงานบุคคล ลงโปรแกรมใหม่
07-02-2565 10:58:07 นางส่งศักดิ์ ช่อทับทิม ห้องงานนิติการ ชั้น 4 อาคาร 31 เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เข้ากับเครื่องถ่ายเอกสาร
03-02-2565 14:50:28 นางสาวสุพัตรา อ่อนหา กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อัพเดท Office 2016
01-02-2565 09:37:49 รัชพงศ์ พรมมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าหน้าแรกระบบ 3 มิติไม่ได้
28-01-2565 16:14:58 อารีวรรณ ฉัตรเมืองปักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดตั้งspas