รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
20-12-2565 15:19:46 อรวรรณ พิกุลศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ใช้งานไม่ได้
19-12-2565 10:29:12 นางสาวอภิญญา เค้ากล้า สำนักวิทยบริการฯ ชั้น 2 เปิดเครื่องไม่ติด
16-12-2565 15:14:11 นายสมชาย เจษฎานุศาสน์ ห้องสำนักงาน อว.ส่วนหน้า อาคารบัณฑิต ชั้น 1 (42101) เดินสายเเลน เเละต่อลายเเลนกับเครื่องถ่ายเอกสาร เนื่องจากเป็นสำนักงานใหม่ ภายในห้องยังไม่มีสายเเลน เเต่มีสัญญาณ WiFi
15-12-2565 13:52:58 เสาวณีย์ ดีมั่น กองบริหารงานบุคคล(งานกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น) ติดตั้งโปรแกรมสามมิติ
13-12-2565 09:32:41 เสาวณีย์ ดีมั่น กองบริหารงานบุคคล(งานกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น) ปรื้นเอกสารไม่ออก
08-12-2565 22:04:21 ผศ.ศิรินทิพย์ พิศงง อาจารย์ ลงโปรแกรมใหม่
08-12-2565 10:48:51 นางสาววิไลพร พระไวย์ สนอ เข้าใช้โปรแกรมโครมไมไ่ด้
06-12-2565 18:38:09 ชัยยศ อุไรล้ำ โครงการบัณฑิตศึกษา office หมดอายุ
02-12-2565 16:08:36 นายธนภัทร พิศเพ็ง ชั้น 5 อาคาร 31 IP Phone หมายเลข 0011 งานมาตรฐานการศึกษา ไม่สามารถใช้งนได้
02-12-2565 16:07:31 นายธนภัทร พิศเพ็ง ชั้น 5 อาคาร 31 เพิ่มสายอินเทอร์เน็ต
30-11-2565 14:15:16 เสาวณีย์ ดีมั่น กองบริหารงานบุคคล(งานกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น) ต้องการแชร์เครื่องปริ้น(เครื่องถ่ายเอกสารของริโก้) เนื่องจากติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
28-11-2565 13:34:03 นางสาวดวงใจ คล่องงาม บริการทางเข้า-ออกสำนักวิทยบริการฯ ซีพียูเปิดไม่ติด
24-11-2565 12:28:03 นายเมธาวี สง่ามั่งคั่ง กองกลาง เดินสายอินเตอร์เน็ต เนื่องจากไมมีสายต่อเข้าคอมพิวเตอร์
23-11-2565 16:33:10 นางจิราวรรณ ผ่องแก้ว สำนักงานอธิการบดี ห้องธุรการ เครื่องติดๆดับๆ
22-11-2565 09:09:09 มณีกุล ดารา ห้องทำงานนิติกร ชั้น 1 เชื่อมต่อภาพจากโน๊ตบุ๊คไปจอมอร์นิเตอร์ไม่ได้ (ปกติเชื่อมต่อโดยใช้สาย HDMI)
21-11-2565 11:25:11 นายภานุพันธุ์ ตั้นจัด กองพัฒนานักศึกษา ไม่สามารถพิมพ์หรือแก้ไขงานโ้วยโปรแกรมไมโครซอฟได้
11-11-2565 11:27:27 ปวีณา สังตนดี ศูนย์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ปริ้นงานไม่ได้
11-11-2565 11:25:12 ปวีณา สังตนดี เครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอดับ เปิดเครื่องใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอดับ เปิดเครื่องใช้งานไม่ได้
09-11-2565 09:19:07 จรัสศรี ยิ้มยวน สำนักงานผู้อำนวยการ ห้องซ่อม แม่บ้านชั้น 1 และ ชั้น 4 การสั่งพิมพ์งานผ่านระบบเครือข่าย 192.168.24.44 ไปเครื่องถ่ายเอกสาร Ricoh ไม่ได้ จำนวน 5 เครื่อง
08-11-2565 09:05:08 นางจิตประสงค์ จันทคล้าย สภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคาร 31 ชั้น 1 พิมพ์ข้อความแล้วไม่ตอบสนอง โปรแกรม Ms Word
04-11-2565 13:23:30 นายณรงฤทธิ์ สิมมา กองพัฒนานักศึกษา แอดเครื่องปริ้นเตอร์ โดยเชื่อมต่อผ่าน ip แต่ปริ้นออกไปไม่ได้ครับ
03-11-2565 15:25:18 นายเมธาวี สง่ามั่งคั่ง กองกลาง ตรวจเช็คระบบ 3 มิติ
28-10-2565 14:13:58 นายปิตินนท์ แก่นสาร ห้องประชาสัมพันธ์ อ.31 Internet ไม่ออนไลน์
27-10-2565 14:23:01 นายปิตินนท์ แก่นสาร ห้องประชาสัมพันธ์ อ.31 สั่งพิมพ์เอกสารไม่ได้