รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
17-06-2562 13:55:11 เอกราช สร้อยจิตร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ap ใช้งานไม่ได้
14-06-2562 13:24:04 นางสาวอนงค์ พุทธรักษา ห้องการเงิน ขอแจ้งซ่อมระบบเครือข่ายในห้องการเงิน ( เข้าเน็ตไม่ได้)
14-06-2562 11:07:12 จิราวรรณ ผ่องแก้ว สำนักงานอธิการบดี Windowใช้งานไม่ได้ ต้องการให้ลงWindow.s,j
13-06-2562 15:37:41 นางสาวจรรยา บำรุงธรรม กองพัฒนานักศึกษา เข้าระบบไม่ได้
12-06-2562 13:34:10 นางนริณา ระโส ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา เครื่องปริ้นท์เตอร์ใหม่
12-06-2562 09:52:14 นางจินดา อัธยาศัย สำนักวิทยบริการฯ เชื่อมต่อเครื่องปริ้น
12-06-2562 09:15:31 ศุกร์ภานาถ สติยานุช ศูนย์คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
11-06-2562 11:02:11 นางดวงใจ คล่องงาม สำนักวิทยบริการฯ มาดูช่างจากบริษัทฯ ในการเปลี่ยนอุปกรณ์ ซ่อมบำรุงเครื่องรูดบัตร และประตูควบคุมทางเข้าห้องสมุด
04-06-2562 15:43:06 อาจารย์เกษราภรณ์ สุพรรณฝ่าย อาจารย์ 37 (จานบิน) ฝั่งสาขาศิลปะ หลังจากซ่อมเเซมให้ 1 วัน อินเทอร์เน็ตก็ใช้งานไม่ได้อีกครั้ง
04-06-2562 15:11:56 นายยศพร วัชระชัยประสิทธิ์ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าหัวสายแลนจำนวน 5 สาย ห้องสำนักงาน ห้องประชุม ห้องให้บริการนักศึกษา
04-06-2562 11:56:09 นายชุติพร ไวรวัจนกุล อาคาร 42 ชั้น 2 แสกนไม่ได้
31-05-2562 10:25:29 นายยศพร วัชระชัยประสิทธิ์ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คอมพิวเตอร์เปิดเครื่องไม่ได้
29-05-2562 09:32:37 นายเมธาวี สง่ามั่งคั่ง กองกลาง หอประชุมใหญ่ เครื่องปริ้นเปิดไม่ติด
29-05-2562 09:07:01 นายเมธาวี สง่ามั่งคั่ง กองกลาง ลงอินเตอร์เน็ตไม่ได้
27-05-2562 15:28:40 นางรัตนา กองยอด ่สำนักวิทยบริการฯ แชร์เครื่องปรินเตอร์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
27-05-2562 14:55:26 นางสนอง ณ อุบล ฝ่ายบริการตอบคำถาม ชั้น 2 หอสมุดกลาง คอมพิวเตอร์เปิดเข้า Windows ไม่ได้
24-05-2562 14:57:07 นายวรพรภัฏ ปัดภัย อาคารประมง คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร wifi ใช้งานไม่ได้