รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
11-09-2562 11:35:27 นางสาวพิชญ์ฌาภรณื เมืองงาม สำนักส่งเสริมวิลาการและงานทะเบียน ระบบ 3 มิติไม่อ่านภาษาไทย
10-09-2562 15:35:23 นายชนสรณ์ จันทร์แจ่ม อาคาร28 เปิดโน้ตบุ๊คไม่ติด หน้าจอมืด
09-09-2562 09:42:29 นางปพิชญา จตุพรอนันตกุล สไนักงานผู้อำนวยการ ระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
06-09-2562 10:48:33 งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ห้องงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ 3 เครื่อง
06-09-2562 09:02:03 นายเมธาวี สง่ามั่งคั่ง กองกลาง หอประชุมใหญ่ -
29-08-2562 14:34:51 นางสาวพรพิมล มงคล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชำรุด สายขาด มีการช้า ใช้งานยาก
29-08-2562 14:19:09 นางสาวจรัสศรี ยิ้มยวน สไนักงานผู้อำนวยการ เปลี่ยนภาษาใน word
17-08-2562 11:35:51 นางสาววิไลพร พระไวย์ สำนักงานอธิการบดี สั่งปริ้นต์ไม่ออก
14-08-2562 13:39:33 อ.พรรณนิการ์ กงจักร คณะวิทยาการจัดการ ใช้งาน MS office ในเครื่อง surface ไม่ได้
08-08-2562 13:53:11 สุนันทนี ชั้น 2 งานวิทยบริการ โฆษณาเด้งขึ้นมาหน้าจอตลอดเวลา
01-08-2562 09:08:52 บุญส่ง สุลินทาบูรณ์ คณะวิทยาการจัดการ เปิดติดแต่ไม่ล็อคไอพี (เบอร์407)
30-07-2562 10:41:40 นายวรพรภัฏ ปัดภัย อาคารประมง คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร wifi ใช้งานไม่ได้
25-07-2562 09:34:42 รัตนา กองยอด ฝ่ายพฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ปริ้นท์ได้แต่Word PDF ไม่ได้
23-07-2562 14:35:11 นางรัตนา กองยอด ฝ่ายพฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ปริ้นท์ไม่ได้
10-07-2562 15:39:34 นางสาวสุนันทนี ศรีแดงฉาย ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการ เปิดไม่ติด
05-07-2562 10:19:59 นางสาวน้ำฝน เครือเเก้ว ห้องสภา ชั้น 2 อาคาร 31 เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดเเล้วค้าง ใช้งานต่อไม่ได้
02-07-2562 21:44:41 นางสาวอภิญญา เค้ากล้า ชั้น 2 สำนักวิทยบริการฯ ติดไวรัส
01-07-2562 09:49:38 นายยศพร วัชระชัยประสิทธิ์ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เดินสาย Lan เพื่อต่อเน็ตบริการนักศึกษาผู้กู้ยืม
25-06-2562 09:34:25 นางสาวจรรยา บำรุงธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงโปรแกรมไม่ได้
24-06-2562 16:01:06 ดารุณี จันทศร งานธุรการ ไม่มีโปรแกรมบัญชี 3มิติ
24-06-2562 15:28:05 การเงิน ห้องการเงิน โทรศัพท์ภายในเสีย
24-06-2562 08:38:10 นางพัชรี จุลหงษ์ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการ เปิดไม่ติด
19-06-2562 10:21:40 นายขุติพร ไวรวัจนกุล บัณฑิตศึกษา ระบบฐานข้อมูล อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ฺ และ ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ ไม่สามารถใข้งานได้
19-06-2562 10:02:33 นายขุติพร ไวรวัจนกุล บัณฑิตศึกษา ปรับ popup wordpress ไม่แสดงผล