รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
31-01-2563 15:05:25 พิมพ์สุภา นากดี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เครื่องใหม่ ไม่มีระบบสามมิติ
31-01-2563 11:53:56 นส.ศุภมาศ มาลีหวล ห้องกองคลัง สังกัดสำนักงานอธิการบดี มรภสร. บันทึกข้อมูลลงเครื่องคอม ฯ เครื่องใหม่
30-01-2563 14:05:05 นางสาวพิมพ์สุภา นากดี ห้องกองคลัง ติดตั้งสายเเลนเพื่อใช้งานระบบ 3 มิติ
20-01-2563 10:37:14 นางดลธร พลรักษ์ ห้องประกันคุณภาพ สนอ.(ตึก31ห้องไปรษณีย์เดิม) ก้อปงานไปวางอีกไฟล์ไม่ได้เครื่องดับ
20-01-2563 08:56:58 นางดลธร พลรักษ์ ห้องประกันคุณภาพ สนอ.(ตึก31ห้องไปรษณีย์เดิม) ปริ้นงานไม่ได้ค่ะ
17-01-2563 11:11:18 ว่าที่ร.ต.สุทธิพงษ์ เตรวงษ์ งานตรวจสอบภายใน ไม่สามารถเปิดหรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้
15-01-2563 10:28:09 ปวีณา สังตนดี ห้องกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา บันทึกไฟล์ word ไม่ได้
11-01-2563 10:48:02 จิตประสงค์ จันทคล้าย สภาคณาจารย์ ติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องปรินท์เตอร์ EPSON
09-01-2563 13:29:31 นางสาวพรทิพย์ เห็นศิลป์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ลงโปรแกรมใหม่แล้วไม่มีโปรแกรมบัญชี 3มิติ , สมัคร MIS SRRU ไม่ได้
09-01-2563 08:55:19 สุนันทนี ศรีแดงฉาย ชั้น 2 งานวิทยบริการ เครื่องปริ้นกระดาษไม่ออก
08-01-2563 10:17:05 นางดลธร พลรักษ์ ห้องประกันคุณภาพ สนอ.(ตึก31ห้องไปรษณีย์เดิม) ลงไดร์เวอร์ไม่ได้ได้ค่ะ
07-01-2563 13:51:29 นางจิตประสงค์ จันทคล้าย สภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคาร 31 ชั้น 1 กู้คืนบัญชีระบบ สแกนไวรัส อัตเดตข้อมูล ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์
07-01-2563 11:47:50 จรัสศรี ห้องสนง. สำนักวิทยบริการฯ ขอสายแลนด์ที่เข้าหัวพร้อมใช้งาน ยาว 7เมตร 1 เส้น
07-01-2563 11:15:48 อาจารย์นิตยา เรืองสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย เครื่องช้า ไวรัสเยอะ
07-01-2563 10:10:12 รินลดา หาญมานพ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการฯ เครื่องคอมฯ ค้างบ่อย ช้า
06-01-2563 15:19:24 อังคณา สุทธิประภา อาคาร 28 นักศึกษาสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ Microsoft account problem
03-01-2563 09:20:46 นางสาวชลิตา คำหอม อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เครื่องติดไวรัส
02-01-2563 14:53:38 อรวรรณ สมานโสร์ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี สั่งปรินทร์สรุปการเบิกจ่าย แล้วโปรแกรมเออเร่อปิดตัวเอง
02-01-2563 10:35:41 ว่าที่ร.ต.สุทธิพงษ์ เตรวงษ์ งานตรวจสอบภายใน ไม่สามารถเปิดหรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้
26-12-2562 16:03:45 บุณยนุช รัศมี สำนักวิทยบริการ ไฟน์อัพโหลดไม่ได้
17-12-2562 09:52:32 นางสาวดารุณี จันทศร ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคาร 31 เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส ใช้งานไม่ได้
17-12-2562 09:51:33 กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้หลายเครื่อง
13-12-2562 09:34:36 นายอนุกูล ไชยโคตร หน้าห้องรองอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 31 เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้
11-12-2562 13:32:23 นางสาวปวีณา สังตนดี กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา ติดตั้งระบบเเละเครื่องสเเกนเอกสาร