รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
04-11-2564 16:34:49 ปวีณา ท่าดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้า Microsoft office ไม่ได้
04-11-2564 15:48:06 นางสาวจันทร์ทิพย์ ถนัดเพิ่ม หอพักหญิงเฟื่องฟ้า ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
04-11-2564 12:35:32 สุรเดช บัวพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
04-11-2564 12:14:24 สุนันทนี ศรีแดงฉาย สำนักวิทยบริการฯ ชั้น 2 สแกนเอกสารไม่ได้
04-11-2564 10:21:45 นางจินดา อัธยาศัย สนง.ผู้อำนวยการฯ เปิดเครื่องไม่ได้
02-11-2564 08:57:33 นายยศพร​ วัชระชัยประสิทธิ์ กองพัฒนานักศึกษา เปิดเครื่องไม่ได้
01-11-2564 14:37:14 นางสาวพรพิมล มงคล - ลง office 2019
29-10-2564 10:30:34 เดชาธร จะริรัมย์ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการฯ แชร์เครื่องปริ้นเตอร์ไม่ได้
29-10-2564 10:20:08 เดชาธร จะริรัมย์ ชั้น อาคารสำนักวิทยบริการฯ -
28-10-2564 11:18:07 นางดลธร พลรักษ์ ห้องประกันคุณภาพ สนอ.(ตึก31ห้องไปรษณีย์เดิม) ตู้ปิดไม่ได้
27-10-2564 16:01:50 นายรัชพงศ์ พรมมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กล้องวงจรปิดชำรุด ขอให้ช่วยตรวจสอบเบื้องต้น
27-10-2564 09:29:44 นายอุดร แก้วคำ งานประชาสัมพันธ์ เวิรดเข้าทำงานไม่ได้
25-10-2564 09:31:08 ศุภสุดา ผ่องแก้ว ศูนย์คอมฯ เพิ่งซื้อโน๊ตบุ๊คมาแล้วความจุไดร์ฟ Cเกิบเต็ม ทำให้เกิดอุปสรรคในการดาวน์โหลดและเครื่องค้าง
21-10-2564 14:17:27 นางสาวสาวิตรี ดีอ้อม กองบริหารงานบุคคล ลงไดรฟ์เวอร์การ์ดจอโน๊ตบุ๊ค
21-10-2564 11:10:15 นางจิตประสงค์ จันทคล้าย สภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคาร 31 ชั้น 1 หน้าจอไม่มีภาพ
21-10-2564 11:09:03 นางจิตประสงค์ จันทคล้าย สภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคาร 31 ชั้น 1 แชร์ปริ้นเตอร์
19-10-2564 14:22:25 นางสาวเพ็ญนภา ชนะชัย นำส่งที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 28 ด้วยตนเอง เปิดไม่ติด
19-10-2564 14:21:38 นางสาวเพ็ญนภา ชนะชัย นำส่งที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 28 ด้วยตนเอง เปิดไม่ติด
19-10-2564 09:49:50 นางสาวพิชญ์ฌาภรณ์ เมืองงาม หอพุทธรักษา ไม่พบสัญญาณ
19-10-2564 07:50:42 สุรเดช บัวพันธ์ หอพักชายผกากรอง ติดตั้งเราเตอร์ระหว่างทางเดินหน้าห้อง B5 - B6 (ชั้น3)
15-10-2564 14:55:17 สุรเดช บัวพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา สัญญาณโทรศัพท์ภายในกองพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ เป็นมานานแล้ว ซึ่งเป็นปัญหาในการติดต่องานภายในมหาวิทยาลัย
15-10-2564 10:37:38 นางดลธร พลรักษ์ ห้องประกันคุณภาพ สนอ.(ตึก31ห้องไปรษณีย์เดิม) เครื่องช้า และดับบ่อย เปิดไฟล์งานไม่ได้ค่ะ
12-10-2564 08:46:05 รุ่งนภา พิลาดี โรงแรมล้านช้าง ip phone ไฟไม่เข้า
11-10-2564 16:33:04 นางสาวปวีณา สังตนดี ห้องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ไมโครซอฟออฟฟิสใช้งานไม่ได้