รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
11-04-2565 14:46:13 นางสาวดวงใจ คล่องงาม หอสมุดกลาง ดึงข้อมูลไม่ได้
11-04-2565 11:02:44 นางสาวอุไร​ เชื่อม​ไธ​สง​ หน่วนฝยอนามัย เครี่ศอ.. เปิดเค๋ฃรท​า​นวล
07-04-2565 13:17:24 ศิริพร เพชรพิเศษศักดิ์ ศูนย์ที่พัก อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มีสัญญาณSRRUWiFi แต่เข้าใช้ไม่ได้ทั้งตึกค่ะ
30-03-2565 16:39:56 อุไร เชื่อมไธสง หน่วยอนามัยและสุขาภิบาล แจ้งโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้
29-03-2565 11:41:33 นางพัชรี จุลหงษ์ สำนักวิทยบริการฯ เปิดไม่ติด
29-03-2565 11:21:59 นายวิเชียร เจริญยิ่งธนากูล สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ลงโปรแกรมใหม่
21-03-2565 09:56:24 ภัทรภร ห้องอธิการบดี เชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ได้
21-03-2565 09:49:54 กชวิภา วงศ์เมือง หน้าห้องอธิการบดี อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
18-03-2565 11:13:32 นายณรงฤทธิ์ สิมมา กองพัฒนานักศึกษา เครื่องช้าผิดปกติ ระบบปฏิบัติการมีปัญหา
15-03-2565 14:11:33 นางสาวมณีกุล ดารา ห้องทำงานนิติกร ชั้น 1 ไม่สามารถเพิ่มเครื่องปริ้นท์ในโน๊ตบุ๊คได้
14-03-2565 12:02:41 นางนิชกานต์ ทันวัน บุคลากร งานกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้
10-03-2565 10:10:44 นางสาวน้ำฝน เครือแก้ว งานกิจการสภา เครื่องใช้ไม่ได้
09-03-2565 14:29:21 รัชพงศ์ พรมมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพิ่ม user ใช้งานอินเตอร์เน็ตบุคลากร ครู รร.สาธิต
09-03-2565 10:30:40 นางสาวรินลดา หาญมานพ สำนักวิทยบริการฯ ชั้น 2 เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้
03-03-2565 21:06:58 นางจตุพร​ เหลือสนุก หลักสูตร​คบ.ภาษาอังกฤษ เปิดคอมพิวเตอร์แล้วหน้าจอดำเข้าใช้งานไม่ได้ไม่ได้
03-03-2565 15:38:30 นันธัชพร สามสี หอพักหอพุทธรักษา ชั้น 2 เครือข่ายใช้ไม่ได้
03-03-2565 15:20:44 นายวิเชียร พรมแก้ว อาคาร 14 ชั้น 2 ห้อง 14208 ติดตั้ง Microsoft Office 2016
02-03-2565 10:14:54 นายสฐาคต ลนขุนทด งานนิติการ มีปัญหาการเข้าอินเตอร์เน็ตไวไฟ
01-03-2565 15:58:36 นางบุณยนุช รัศมี ชั้น 2 ฝ่ายวิทยบริการ ติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องสแกน เครื่องปรินท์
01-03-2565 11:27:02 นายชำนาญ กระแสบัว(นักศึกษา) ศูนย์คอมพิวเตอร์อาคาร 28 ขอติดตั้งโปรแกรม Microsoft equation และ TAP
01-03-2565 10:24:43 เบญจพร ชาติภูมิ ร้านค้าสวัสดิการ เน็ตหลุดบ่อย
28-02-2565 11:45:34 นายชัยยศ อุไรล้ำ โครงการบัณฑิตศึกษา เข้าใช้งานระบบไม่ได้
24-02-2565 20:43:33 เพชรรัตน์ พรหมทา หอพักสำโรงทาบ wifi ใช้งานไม่ได้
24-02-2565 13:26:37 รัชพงศ์ พรมมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เชื่อมต่ออาคารฝั่งอนุบาล