รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
26-01-2566 11:38:06 นายเมธาวี สง่ามั่งคั่ง ห้องสำนักงานรองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี -
24-01-2566 08:44:39 สุรเดช บัวพันธ์ หอพักหญิงบานชื่น นักศึกษาหอพักแจ้งว่าสัญญาณ wi fi ใช้งานไม่ได้
19-01-2566 15:05:24 นางสาวสาวิตรี ดีอ้อม กองบริหารงานบุคคล แชร์เครื่องปริ้นเตอร์
19-01-2566 14:30:32 นางสาวยุพิน จันทร์เติบ กองพัฒนานักศึกษา Hard disk error
19-01-2566 14:09:28 นายเมธาวี สง่ามั่งคั่ง ห้องสำนักงานรองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เดินสายไอพีโฟน
19-01-2566 08:50:59 ศรีปราชญ์ ชุมสุข ห้องสวัสดิการ อาคาร31 เน็ตใช้ไม่ได้
18-01-2566 09:32:08 สุรเดช บัวพันธ์ หอพักชายผกากรอง นักศึกษาหอพักชายแจ้งว่า สัญญาณwi fi ใช้งานไม่ได้
17-01-2566 18:10:29 นายเมธาวี สง่ามั่งคั่ง ห้องสำนักงานรองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี -
17-01-2566 14:25:42 งานตรวจสอบภายใน ห้องตรวจสอบภายใน อาคาร 14 ชั้น1 สายอินเตอร์เน็ตไม่ถึงโต๊ะทำงาน
17-01-2566 08:42:45 จิตประสงค์ จันทคล้าย สภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคาร 14 ชั้น 1 เดินสายระบบอินเทอร์เน็ต
15-01-2566 19:35:32 นางสาวชุติกาญจน์ เจตนาดี ห้องธุรการ สัญญาณอินเตอร์ไม่มี
13-01-2566 15:05:51 พัชรี จุลหงษ์ ชั้น 2 ปรินท์ไม่ได้
13-01-2566 10:38:31 น.ส.ภัทรภร นิยมทอง ห้องเลขาอธิการบดี/ห้องสภาเก่า มีการเเชร์เครื่องปรินท์ เเต่ปรินท์เอกสารไม่ออก
09-01-2566 11:32:12 นางสาวศิริพร เพชรพิเศษศักดิ์ งานกิจการสภา ห้องไอราพต ยังไม่เคยใช้งาน (การใช้งานเครื่องสแกนใหม่)
09-01-2566 10:27:50 นางสาวศิริพร เพชรพิเศษศักดิ์ งานกิจการสภา ห้องไอราพต ติดตั้ง IP phone
06-01-2566 08:51:11 อ.ดลยกรณ์ โพธิวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรม Microsoft Office ใช้งานไม่ได้
04-01-2566 09:34:20 จินดา อัธยาศัย สำนักงานผู้อำนวยการ เปลี่ยนภาษาระบบ
27-12-2565 10:26:41 นางสาวศิริพร เพชรพิเศษศักดิ์ งานสภามหาวิทยาลัย ห้องไอยราพต ติดตั้งเครื่องใหม่
26-12-2565 10:37:12 ศิริพร เพชรพิเศษศักดิ์ งานสภามหาวิทยาลัย ห้องไอยราพต เดินสายอินเตอร์เน็ต
26-12-2565 09:34:12 นางกาญจนา สมหวัง คณะเกษตรฯ เชื่อมต่ออินเตอร์เนตไม่ได้
22-12-2565 14:07:38 อาจารย์ ดร.สนธยา มุลาลินน์ (อาจารย์ประจำสาขาศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) ห้องสำนักงานศิลปะ ชั้น 1 อาคารเรียนศิลปะ-ดนตรี (ตึก37) เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดวินโดว์ไม่ได้
22-12-2565 09:15:12 นางอรวรรณ สมานโสร์ สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา ลงระบบ 3 มิติ
21-12-2565 11:32:59 ว่าที่ ร.ต.สุทธิพงษ์ เนตรวงษ์ ห้องสำนักงานตรวจสอบภายใน ชั้น 1 อาคารวิชาการ Microsoft ใช้งานไม่ได้ เเละจัดประชุมออนไลน์ไม่ได้
21-12-2565 11:29:40 นายสมชาย เจษฎานุศาสน์ ห้องสำนักงาน อว.ส่วนหน้า อาคารบัณฑิต ชั้น 1 (42101) เชื่อมต่อเครื่องสเเกน เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์