รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
14-05-2563 11:52:33 น.ส.เสาวภาคย์ พลศรี ชั้น 3 สำนักวิทยบริการฯ เครื่องปริ้นไม่ดึงกระดาษ
05-05-2563 13:32:52 ผศ.ไพรเวช งามสอาด อาคาร 3 ห้อง 3117 ทำไม Public IP ของเซอร์เวอร์ computer จึงต้องสลับไปมา ระหว่าง 202.29.30.76 (ใช้งานได้) กับ 49.229.69.31 (ใช้งานไม่ได้)
29-04-2563 10:09:27 นางสาวปวีร์ชญาพร วงศ์ภักดี ห้อง UBI ชั้น 4 อาคาร 31 ไม่มีอินเตอร์ใช้ ไม่มีระบบ 3 มิติ
29-04-2563 09:24:09 ว่าที่ร.ต.สุทธิพงษ์ เตรวงษ์ งานตรวจสอบภายใน ระบบคอมพิวเตอร์มีปัญหาไม่สามารถเปิดทำงานหรือแก้ไขได้
14-04-2563 12:01:57 คมสันต์ สมัครเดียว หมวดยานพาหนะ Boot Windows ไม่ได้
10-04-2563 11:06:27 ปิยณัฐ หยิบล้ำ งานวิเทศสัมพันธ์ อาคาร 31 ชั้น 6 ไม่มีโปรแกรมบัญชี 3 มิติ
01-04-2563 11:59:39 น.ส.พรทิพย์ เห็นศิลป์ คณะเกษตรฯ เปิดเครื่องแล้วหน้าจอขึ้นสีฟ้า Automatic repair couldn't repair your PC
30-03-2563 09:34:15 ปิยณัฐ หยิบล้ำ งานวิเทศสัมพันธ์ อาคาร 31 ชั้น 6 ตัว PC เปิดไม่ติด
19-03-2563 11:46:44 นางดลธร พลรักษ์ ห้องประกันคุณภาพ สนอ.(ตึก31ห้องไปรษณีย์เดิม) ไม่มีอินเตอร์เนต
10-03-2563 10:48:21 คมสันต์ สมัครเดียว ฝ่ายยานพาหนะ สัญญาณไม่มี
09-03-2563 16:15:15 ชมพูนุท ยอดเสาร์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
06-03-2563 14:24:05 นายวิเชียร พรมแก้ว ห้อง งานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร 31 ตึกช้าง ข้างห้อง อธิการบดี word ใช้งานไม่ได้ เครื่องติดไวรัส
05-03-2563 12:43:19 นายวิเชียร พรมแก้ว ห้อง งานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร 31 ตึกช้าง ข้างห้อง อธิการบดี word ใช้งานไม่ได้ เครื่องติดไวรัส
04-03-2563 09:38:10 นายวิเชียร พรมแก้ว ห้อง งานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร 31 ตึกช้าง ข้างห้อง อธิการบดี word ใช้งานไม่ได้ เครื่องติดไวรัส
20-02-2563 10:14:11 นายวิเชียร พรมแก้ว ห้อง งานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร 31 ตึกช้าง ข้างห้อง อธิการบดี word ใช้งานไม่ได้
17-02-2563 10:57:40 นางดลธร พลรักษ์ ห้องประกันคุณภาพ สนอ.(ตึก31ห้องไปรษณีย์เดิม) เปิดใช้เวิดไม่ได้
17-02-2563 09:35:32 รินลดา หาญมานพ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการฯ เครื่องปริ้นกระดาษไม่ออก
14-02-2563 14:47:04 อัญญา บูชายันต์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีซอฟต์แวร์
14-02-2563 11:31:50 นายวิเชียร พรมแก้ว ห้อง งานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร 31 ตึกช้าง ข้างห้อง อธิการบดี word ใช้งานไม่ได้
13-02-2563 10:54:32 พิมพ์สุภา นากดี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ปริ้นไม่ได้ /เน็ตเครื่องเก่าก็ใช้งานไม่ได้
05-02-2563 13:27:19 นางดลธร พลรักษ์ ห้องประกันคุณภาพ สนอ.(ตึก31ห้องไปรษณีย์เดิม) ไม่สามารถใช้เฟสบุคส่ข้อมูลและอื่นๆได้
05-02-2563 09:19:00 สุพัตรา อ่อนหา กองคลัง คอมเก่ามีปัญหา
04-02-2563 15:10:44 นางดลธร พลรักษ์ ห้องประกันคุณภาพ สนอ.(ตึก31ห้องไปรษณีย์เดิม) คอมทำงานไม่ได้
04-02-2563 14:07:32 นาฏยา ซาวัน ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้