รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
25-09-2562 11:45:47 นายณรงฤทธิ์ สิมมา กองพัฒนานักศึกษา ปริ้นไม่ได้ และระบบ 3 มิติ ฟร้อนท์มีปัญหา
25-09-2562 10:47:17 นางสาวมณีกุล ดารา ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคาร 31 ชั้น 1 โปรแกรมดาวน์โหลดไม่ทำงาน
19-09-2562 16:55:03 นายอภิชาติ สมรัตน์ อาคาร 28 ห้อง 28105 งานมาตรฐานการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไม่แจกไอพีแอดเดรต
19-09-2562 14:24:55 จิราวรรณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี อาคาร 31 ชั้น 1 เปิดเครื่อง
19-09-2562 11:02:53 นายกรกฏ ขยิ่ม ห้องไปรษณีย์ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 28 เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้
17-09-2562 10:49:00 นายณรงฤทธิ์ สิมมา ชั้น 1 อาคาร 28 อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
12-09-2562 13:04:24 หน้าห้องรองอธิการบดี หน้าห้องรองอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 31 IP Phone ใช้งานไม่ได้
11-09-2562 11:35:27 นางสาวพิชญ์ฌาภรณื เมืองงาม สำนักส่งเสริมวิลาการและงานทะเบียน ระบบ 3 มิติไม่อ่านภาษาไทย
10-09-2562 15:35:23 นายชนสรณ์ จันทร์แจ่ม อาคาร28 เปิดโน้ตบุ๊คไม่ติด หน้าจอมืด
09-09-2562 09:42:29 นางปพิชญา จตุพรอนันตกุล สไนักงานผู้อำนวยการ ระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
06-09-2562 10:48:33 งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ห้องงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ 3 เครื่อง
06-09-2562 09:02:03 นายเมธาวี สง่ามั่งคั่ง กองกลาง หอประชุมใหญ่ -
29-08-2562 14:34:51 นางสาวพรพิมล มงคล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชำรุด สายขาด มีการช้า ใช้งานยาก
29-08-2562 14:19:09 นางสาวจรัสศรี ยิ้มยวน สไนักงานผู้อำนวยการ เปลี่ยนภาษาใน word
17-08-2562 11:35:51 นางสาววิไลพร พระไวย์ สำนักงานอธิการบดี สั่งปริ้นต์ไม่ออก
14-08-2562 13:39:33 อ.พรรณนิการ์ กงจักร คณะวิทยาการจัดการ ใช้งาน MS office ในเครื่อง surface ไม่ได้
08-08-2562 13:53:11 สุนันทนี ชั้น 2 งานวิทยบริการ โฆษณาเด้งขึ้นมาหน้าจอตลอดเวลา
01-08-2562 09:08:52 บุญส่ง สุลินทาบูรณ์ คณะวิทยาการจัดการ เปิดติดแต่ไม่ล็อคไอพี (เบอร์407)
30-07-2562 10:41:40 นายวรพรภัฏ ปัดภัย อาคารประมง คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร wifi ใช้งานไม่ได้
25-07-2562 09:34:42 รัตนา กองยอด ฝ่ายพฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ปริ้นท์ได้แต่Word PDF ไม่ได้
23-07-2562 14:35:11 นางรัตนา กองยอด ฝ่ายพฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ปริ้นท์ไม่ได้
10-07-2562 15:39:34 นางสาวสุนันทนี ศรีแดงฉาย ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการ เปิดไม่ติด
05-07-2562 10:19:59 นางสาวน้ำฝน เครือเเก้ว ห้องสภา ชั้น 2 อาคาร 31 เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดเเล้วค้าง ใช้งานต่อไม่ได้
02-07-2562 21:44:41 นางสาวอภิญญา เค้ากล้า ชั้น 2 สำนักวิทยบริการฯ ติดไวรัส