รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
09-01-2563 13:29:31 นางสาวพรทิพย์ เห็นศิลป์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ลงโปรแกรมใหม่แล้วไม่มีโปรแกรมบัญชี 3มิติ , สมัคร MIS SRRU ไม่ได้
09-01-2563 08:55:19 สุนันทนี ศรีแดงฉาย ชั้น 2 งานวิทยบริการ เครื่องปริ้นกระดาษไม่ออก
08-01-2563 10:17:05 นางดลธร พลรักษ์ ห้องประกันคุณภาพ สนอ.(ตึก31ห้องไปรษณีย์เดิม) ลงไดร์เวอร์ไม่ได้ได้ค่ะ
07-01-2563 13:51:29 นางจิตประสงค์ จันทคล้าย สภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคาร 31 ชั้น 1 กู้คืนบัญชีระบบ สแกนไวรัส อัตเดตข้อมูล ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์
07-01-2563 11:47:50 จรัสศรี ห้องสนง. สำนักวิทยบริการฯ ขอสายแลนด์ที่เข้าหัวพร้อมใช้งาน ยาว 7เมตร 1 เส้น
07-01-2563 11:15:48 อาจารย์นิตยา เรืองสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย เครื่องช้า ไวรัสเยอะ
07-01-2563 10:10:12 รินลดา หาญมานพ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการฯ เครื่องคอมฯ ค้างบ่อย ช้า
06-01-2563 15:19:24 อังคณา สุทธิประภา อาคาร 28 นักศึกษาสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ Microsoft account problem
03-01-2563 09:20:46 นางสาวชลิตา คำหอม อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เครื่องติดไวรัส
02-01-2563 14:53:38 อรวรรณ สมานโสร์ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี สั่งปรินทร์สรุปการเบิกจ่าย แล้วโปรแกรมเออเร่อปิดตัวเอง
02-01-2563 10:35:41 ว่าที่ร.ต.สุทธิพงษ์ เตรวงษ์ งานตรวจสอบภายใน ไม่สามารถเปิดหรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้
26-12-2562 16:03:45 บุณยนุช รัศมี สำนักวิทยบริการ ไฟน์อัพโหลดไม่ได้
17-12-2562 09:52:32 นางสาวดารุณี จันทศร ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคาร 31 เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส ใช้งานไม่ได้
17-12-2562 09:51:33 กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้หลายเครื่อง
13-12-2562 09:34:36 นายอนุกูล ไชยโคตร หน้าห้องรองอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 31 เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้
11-12-2562 13:32:23 นางสาวปวีณา สังตนดี กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา ติดตั้งระบบเเละเครื่องสเเกนเอกสาร
11-12-2562 10:40:24 กชวิภา วงศ์เมือง ห้องเลขาอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 31 อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
07-12-2562 15:58:11 นางนิชกานต์ ทันวัน กองบริหารงานบุคคล ติดตั้งสายเลน/แช่ปริ้นเตอร์
07-12-2562 11:51:51 เสาวณีย์ ดีมั่น กองบริหารงานบุคคล ต่อสัญญานอินเตอร์เน็ต
06-12-2562 08:18:30 จีรัชญ์ ดีประดวง กองทุน กยศ. กองพัฒนานักศึกษา เครื่องไม่ตอบสนอง ช้ามาก
02-12-2562 13:09:23 จีรัชญ์ ดีประดวง กองพัฒนานักศึกษา ไม่โครซอฟออฟฟิศ มีปัญหา
28-11-2562 15:11:31 จรัสศรี ชั้น 2 ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการ ไม่มีสายเชื่อมต่อเครืข่าย
28-11-2562 11:23:12 จีรัชญ์ ดีประดวง กองพัฒนานักศึกษา แชร์เครืองปริีน
26-11-2562 13:44:03 อ.ดร.สายฝน ทดทะศรี อาคารปฏิบัติการอารักขาพืช สัญญาณwifi ส่งไม่ถึง