รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
19-03-2563 11:46:44 นางดลธร พลรักษ์ ห้องประกันคุณภาพ สนอ.(ตึก31ห้องไปรษณีย์เดิม) ไม่มีอินเตอร์เนต
10-03-2563 10:48:21 คมสันต์ สมัครเดียว ฝ่ายยานพาหนะ สัญญาณไม่มี
09-03-2563 16:15:15 ชมพูนุท ยอดเสาร์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
06-03-2563 14:24:05 นายวิเชียร พรมแก้ว ห้อง งานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร 31 ตึกช้าง ข้างห้อง อธิการบดี word ใช้งานไม่ได้ เครื่องติดไวรัส
05-03-2563 12:43:19 นายวิเชียร พรมแก้ว ห้อง งานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร 31 ตึกช้าง ข้างห้อง อธิการบดี word ใช้งานไม่ได้ เครื่องติดไวรัส
04-03-2563 09:38:10 นายวิเชียร พรมแก้ว ห้อง งานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร 31 ตึกช้าง ข้างห้อง อธิการบดี word ใช้งานไม่ได้ เครื่องติดไวรัส
20-02-2563 10:14:11 นายวิเชียร พรมแก้ว ห้อง งานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร 31 ตึกช้าง ข้างห้อง อธิการบดี word ใช้งานไม่ได้
17-02-2563 10:57:40 นางดลธร พลรักษ์ ห้องประกันคุณภาพ สนอ.(ตึก31ห้องไปรษณีย์เดิม) เปิดใช้เวิดไม่ได้
17-02-2563 09:35:32 รินลดา หาญมานพ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการฯ เครื่องปริ้นกระดาษไม่ออก
14-02-2563 14:47:04 อัญญา บูชายันต์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีซอฟต์แวร์
14-02-2563 11:31:50 นายวิเชียร พรมแก้ว ห้อง งานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร 31 ตึกช้าง ข้างห้อง อธิการบดี word ใช้งานไม่ได้
13-02-2563 10:54:32 พิมพ์สุภา นากดี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ปริ้นไม่ได้ /เน็ตเครื่องเก่าก็ใช้งานไม่ได้
05-02-2563 13:27:19 นางดลธร พลรักษ์ ห้องประกันคุณภาพ สนอ.(ตึก31ห้องไปรษณีย์เดิม) ไม่สามารถใช้เฟสบุคส่ข้อมูลและอื่นๆได้
05-02-2563 09:19:00 สุพัตรา อ่อนหา กองคลัง คอมเก่ามีปัญหา
04-02-2563 15:10:44 นางดลธร พลรักษ์ ห้องประกันคุณภาพ สนอ.(ตึก31ห้องไปรษณีย์เดิม) คอมทำงานไม่ได้
04-02-2563 14:07:32 นาฏยา ซาวัน ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้
31-01-2563 15:05:25 พิมพ์สุภา นากดี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เครื่องใหม่ ไม่มีระบบสามมิติ
31-01-2563 11:53:56 นส.ศุภมาศ มาลีหวล ห้องกองคลัง สังกัดสำนักงานอธิการบดี มรภสร. บันทึกข้อมูลลงเครื่องคอม ฯ เครื่องใหม่
30-01-2563 14:05:05 นางสาวพิมพ์สุภา นากดี ห้องกองคลัง ติดตั้งสายเเลนเพื่อใช้งานระบบ 3 มิติ
20-01-2563 10:37:14 นางดลธร พลรักษ์ ห้องประกันคุณภาพ สนอ.(ตึก31ห้องไปรษณีย์เดิม) ก้อปงานไปวางอีกไฟล์ไม่ได้เครื่องดับ
20-01-2563 08:56:58 นางดลธร พลรักษ์ ห้องประกันคุณภาพ สนอ.(ตึก31ห้องไปรษณีย์เดิม) ปริ้นงานไม่ได้ค่ะ
17-01-2563 11:11:18 ว่าที่ร.ต.สุทธิพงษ์ เตรวงษ์ งานตรวจสอบภายใน ไม่สามารถเปิดหรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้
15-01-2563 10:28:09 ปวีณา สังตนดี ห้องกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา บันทึกไฟล์ word ไม่ได้
11-01-2563 10:48:02 จิตประสงค์ จันทคล้าย สภาคณาจารย์ ติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องปรินท์เตอร์ EPSON