รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
09-09-2563 16:15:13 เดชาธร จะริระมย์ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการฯ สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เข้า
09-09-2563 09:08:09 น.ส.ชันญานุช นวลสาย เลขาหน้าห้องรองอธิการบดี อาคาร 31 ชั้น 2 PC ไม่ทำงาน
03-09-2563 16:33:40 นางสาวพรทิพย์ เห็นศิลป์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร แจ้งซ่อมโปรแกรม 3 มิติ ปริ้นไม่ได้
03-09-2563 16:23:45 นางกาญจนา สมหวัง คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ระบบeMENSCR ไม่สามารถใช้งานได้
03-09-2563 15:14:14 นางสาวอัญชลิดา สุขเต็ม คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เวอร์ชั่นเก่าต้องเปลี่ยนนามสกุลบ่อย
03-09-2563 14:29:08 นางสาวรจนา ร่วมใจ นักวิชาการศึกษา คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Office มีปัญหา
25-08-2563 13:52:28 ปิยณัฐ หยิบล้ำ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 6 อาคาร 31 ใช้งานระบบ LAN ไม่ได้
24-08-2563 08:56:46 ศุกร์ภานาถ สติยาุช สำนักวิทยบริการฯ หน้าจอบางเครื่องใช้ไม่ได้ บางเครื่องเชื่อมอินเทอร์เน็ตไม่ได้ และบางเครื่องยังไม่ลงGoogle Chrome
18-08-2563 14:08:22 นางสาวพรพิมล มงคล เจ้าหน้าที่พัสดุสำนัก สำนักงานชั้น 1 จอเสีย
17-08-2563 14:27:04 นางสาวจุรี สุวรรณศรี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ลงโปรแกรมใหม่
31-07-2563 13:41:43 นางสาวรุ่งทิวา ไชยโคตร ห้องประชุมหน้าห้องประทับพัก ใช้ในการประชุมออนไลน์ กพว.
30-06-2563 15:30:30 นางสาวเพ็ญนภา ชนะชัย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ อาคาร 31 ชั้น 6 ไม่สามารถสแกนเอกสารงานธุรการได้
17-06-2563 11:32:12 น.ส.เสาวภาคย์ พลศรี ชั้น 3 สำนักวิทยบริการฯ IP Phone ไม่มีสัญญาณ
06-06-2563 11:48:18 thongnopakhun inthidech สำนักส่งเสริมฯ ลืมรหัสเข้า365 acad@ms.srru
04-06-2563 11:05:06 นายสาคร สีหะวงษ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไม่มีเสียงสัญญาณ
02-06-2563 10:33:12 งานวิเทศสัมพันธ์ บ้านพักนักศึกษาทุนพระราชทานฯ ทั้ง 2 หลัง ไม่มีสัญญานอินเตอร์เน็ต
14-05-2563 11:52:33 น.ส.เสาวภาคย์ พลศรี ชั้น 3 สำนักวิทยบริการฯ เครื่องปริ้นไม่ดึงกระดาษ
05-05-2563 13:32:52 ผศ.ไพรเวช งามสอาด อาคาร 3 ห้อง 3117 ทำไม Public IP ของเซอร์เวอร์ computer จึงต้องสลับไปมา ระหว่าง 202.29.30.76 (ใช้งานได้) กับ 49.229.69.31 (ใช้งานไม่ได้)
29-04-2563 10:09:27 นางสาวปวีร์ชญาพร วงศ์ภักดี ห้อง UBI ชั้น 4 อาคาร 31 ไม่มีอินเตอร์ใช้ ไม่มีระบบ 3 มิติ
29-04-2563 09:24:09 ว่าที่ร.ต.สุทธิพงษ์ เตรวงษ์ งานตรวจสอบภายใน ระบบคอมพิวเตอร์มีปัญหาไม่สามารถเปิดทำงานหรือแก้ไขได้
14-04-2563 12:01:57 คมสันต์ สมัครเดียว หมวดยานพาหนะ Boot Windows ไม่ได้
10-04-2563 11:06:27 ปิยณัฐ หยิบล้ำ งานวิเทศสัมพันธ์ อาคาร 31 ชั้น 6 ไม่มีโปรแกรมบัญชี 3 มิติ
01-04-2563 11:59:39 น.ส.พรทิพย์ เห็นศิลป์ คณะเกษตรฯ เปิดเครื่องแล้วหน้าจอขึ้นสีฟ้า Automatic repair couldn't repair your PC
30-03-2563 09:34:15 ปิยณัฐ หยิบล้ำ งานวิเทศสัมพันธ์ อาคาร 31 ชั้น 6 ตัว PC เปิดไม่ติด