รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
14-01-2564 11:01:24 นายวิเชียร พรมแก้ว งานสภา ชั้น 2 อาคาร 31 เปิดไม่ได้
14-01-2564 10:26:18 ผศ.กัญญา กิ่งจันทร์ อาคาร 30 คอมพิวเตอร์ conference ไม่ได้
14-01-2564 10:23:59 นายรัฐพล สีหะวงษ์ อาคาร 30 ย้ายตำแหน่ง เครื่องคอมพิวเตอร์
13-01-2564 13:36:21 อ.พุฒิพงษ์ รับจันทร์ อาคารปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ เน็ตหลุดบ่อยๆ บางครั้งไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณเน็ตได้
13-01-2564 13:28:23 นางสาวสมินตรา ปรารถนา ห้องสวัสดิการ อาคาร 31 ชั้น 1 ระบบ 3 มิติหายไปจากหน้าจอ
13-01-2564 12:29:24 นันทกานต์ สมนึก ราชภัฎสุรินทร์ ต้องใช้รหัสผลิตภัณฑ์
13-01-2564 10:21:26 นายวิเชียร พรมแก้ว งานสภา ชั้น 2 อาคาร 31 คอมเปิดไม่ได้ และขอความอนุเคราะห์ลงระบบ สามมิติ
13-01-2564 09:59:03 คุณชนกเนตร ชัยวิชา ห้องเขี่ยว คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ข้อมูลไม่โชว์
12-01-2564 10:26:11 วาสนา สีบุญ กองคลัง เข้าใช้งานไม่ได้
11-01-2564 14:37:14 น.ส.ปวีร์ชญาพร วงศ์ภักดี ห้องศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ชั้น 4 อาคาร 31 วินโดวหมดอายุการใช้งาน พิมพ์เอกสารไม่ได้ ระบบ 3 มิติใช้การไม่ได้
11-01-2564 14:26:54 กิตติกา บูรณ์เจริญ ปตท. บิกซี เปิดไ่ม่ได้
08-01-2564 14:31:40 นายกฤษกร การะเกษ ตึก 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใช้งาน Office ไม่ได้
08-01-2564 13:42:02 เสาวณีย์ ดีมั่น กองบริหารงานบุคคล โทรศัพท์เอร์ภายในใช้ไม่ได้
08-01-2564 10:41:42 คุณชนกเนตร ชัยวิชา ห้องเขี่ยว คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ได้
07-01-2564 16:28:00 อารีวรรณ ฉัตรเมืองปักษ์ คณะวิทย์ ออฟฟิตเปืดไม่ได้
07-01-2564 16:20:22 นางสาวมัณทนา อาศัยเมือง ตึก 28 Wordพิมพ์ไม่ได้
07-01-2564 15:46:59 นางดลธร พลรักษ์ ห้องงานประกันคุณภาพสนอ.(ตึกช้างชั้น1) ปริ้นเตอร์ใช้ไม่ได้ค่ะ
05-01-2564 11:27:30 อนันต์ แสวงมี อาคาร 31 ชั้น 7 ไฟของ wifi ไม่ติด
04-01-2564 13:47:26 นางสาวสุกัญญา ศรีษะแก้ว ตึก 28 microsoft ใช่ไไม่ได้
04-01-2564 11:04:25 วาสนา สีบุญ กองคลัง ปริ้นรายงานไม่ได้
23-12-2563 16:07:01 นางสาวอุไร​ เชื่อมไธสง หน่วยอนามัย ใช้ไม่ได้โทรเข้าออกไม่ได้
22-12-2563 10:09:31 ผศ.กัญญา กิ่งจันทร์ อาคาร 30 เปิดใช้งานไม่ได้
22-12-2563 09:41:50 นางสาสสุภารัตน์ โคประโคน ตึก30 ไม่มีโปรแกรม, เครื่องช้า
21-12-2563 16:25:13 นายรัฐพล สีหะวงษ์ ชั้น 1 อาคาร 30 เปิดไม่ติด