รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
19-10-2563 07:05:11 นางสาวสุภาพร สุภาวหา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดตั้งโปรแกรมสนับสนุนในการเรียน
18-10-2563 21:09:41 น.ส. สุริวิภา จำปาทาสี สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดตั้งโปรแกรมสนับสนุนในการเรียนเพิ่ม
16-10-2563 12:02:04 นางสาวรินรดา จันทะคุณ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดตั้งโปรแกรมสนับสนุนในการเรียน
16-10-2563 11:50:03 น.ส.สุดารัตน์ พุฒหอม สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดตั้งโปรแกรมสนับสนุนในการเรียน
15-10-2563 18:46:54 นางสาวทิพยรัตน์ ขาวงาม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดตั้งโปรแกรมสนับสนุนในการเรียน
15-10-2563 16:14:07 นางสาว สุภัสสร จองป้อ สาขาสาธารณสุขศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดตั้งโปรแกรมสนับสนุนในการเรียน
15-10-2563 15:05:09 นางสาวสร้อยสุวรรณ เลพล สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดตั้งโปรแกรมสนับสนุนการเรียน
15-10-2563 15:02:45 นางสุธาสินี มิถุนดี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ไขโปรแกรม Microsoft office ,โปรแกรมปิดตัวเอง
15-10-2563 14:50:18 น.ส. วารุณี โธขัณ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ติดตั้งโปรเเกรมสนับสนุนในหารเรียน
15-10-2563 09:28:17 พัชรี จุลหงษ์ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการ เปิดหน้า Windows ไม่ได้ และเครื่องค้าง
06-10-2563 13:18:36 เดชาธร จะริรัมย์ บรรณารักษ์ เครื่องคอมพิวเตอร์อืดและช้ามาก
06-10-2563 11:02:58 จิตประสงค์ จันทคล้าย สภาคณาจารย์ ติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องปรินท์เตอร์ EPSON
06-10-2563 09:39:24 นางสาวรจนา ร่วมใจ สำนักงาน คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คอมพิวเตอร์เปลี่ยนภาษาในแป้นพิมพ์ไม่ได้
05-10-2563 14:31:04 ทวีวัฒน์ มูลจัด อาคาร 3 Ap ไม่ทำงาน
05-10-2563 09:55:14 ชันญานุช นวลสาย หน้าห้องรองอธิการบดี ปริ้นงานไม่ออก
02-10-2563 09:28:17 ฉันทนา พรหมบุตร อาคารล้านช้าง เครื่องติดแต่ไม่แสดงผลทางจอมอนิเตอร์
02-10-2563 09:26:17 ฉันทนา พรหมบุตร อาคารล้านช้าง เปิดไม่ติด
01-10-2563 15:09:18 นายเสรี มาลทอง ห้องปฏิบัติงานกลุ่มงานภูมิทัศน์ กองกลาง ระบบอินเตอร์เน็ตชำรุด
01-10-2563 14:29:40 นายเมธาวี สง่ามั่งคั่ง กองกลาง (หอประชุมใหญ่) ลงวินโดวร์คอม เนื่องจากคอมติดไวรัส
30-09-2563 11:25:48 อนงค์ พุทธรักษา กองคลัง ติดตั้งวินโดวส์ ฐานข้อมูล ระบบ 3 มิติ
23-09-2563 11:01:11 นางปพิชญา จตุพรอนันตกุล สำนักงานผู้อำนวยการ ติดตั้งเครื่องแสกน
21-09-2563 09:10:05 ชันญานุช นวลสาย หน้าห้องรองอธิการบดี ปริ้นงานไม่ออก
10-09-2563 11:48:24 นางชมพูนุท ยอดเสาร์ ห้องหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา Go to Settings Activate windows
10-09-2563 10:37:35 อาจารย์ทำนอง ชิดชอบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ใช้ office ไม่ได้ และระบบปฎิบัติการ windows ใช้ไม่ได้