รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
15-02-2564 10:43:55 นางอัจฉรา แหลมทอง อาคาร 30 ติดตั้งโปรแกรมเสริม
15-02-2564 10:42:29 นายรัฐพล สีหะวงษ์ อาคาร 30 ติดตั้งโปรแกรมเสริม
10-02-2564 21:36:31 อาจารย์พุฒิพงษ์ รับจันทร์ ห้องหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 44 ไม่สามารถเปิดบางโปรแกรมได้
10-02-2564 21:31:37 อาจารย์พุฒิพงษ์ รับจันทร์ ห้องหลักสูตรนิเทศศาสตร์ [k
05-02-2564 11:18:19 วารุณี โธขัณ อาคาร 30 เปิดโน๊ตบุคไม่ติด
05-02-2564 11:12:51 วารุณี โธขัณ อาคาร 30 เข้าใช้งานไม่ได้
29-01-2564 10:53:49 รัชพงศ์ พรมมา กองพัฒนานักศึกษา เครื่องช้าาา
29-01-2564 08:49:25 รัชพงศ์ พรมมา กองพัฒนานักศึกษา เครื่องช้าาา
27-01-2564 15:56:57 น.ส.นุชศรา ขาวงาม ห้องนิติการ ชั้น 4 อา่คาร 31 WiFi ไม่เสถียร
27-01-2564 15:54:14 นัฌชวนันทน์ ประยงค์หอม ฝ่ายอาคารสถานที่ IP Phone ใช้งานไม่ได้ หมายเลข 9928 (ต้องซ่อมเเซมหรือเอาเครื่องใหม่ไปเปลี่ยน)
27-01-2564 14:25:23 ลัทธวรรณ แพงเจริญ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กระดาษสติ๊กเกอร์ติดอยู่ด้านในแกนเครื่องปริ้น
27-01-2564 09:40:59 อรวรรณ สมานโสร์ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ใช้งานค้าง
26-01-2564 17:40:50 ผศ.กัญญา กิ่งจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทย์ ใช้งานไม่ได้ โปรแกรมหมดอายุ
26-01-2564 13:15:07 วรรณวิสา สุดจำนงค์ ,มหาิทยาลัย เป็นอยู่ตลอดเวลา
26-01-2564 10:33:14 นายคามชิต สว่างจันทร์ นักศึกษา เปิดโปรแกรมไม่ได้
25-01-2564 15:00:11 นายศุภดิษฎ์ ดียิ่ง อาคาร 12 สำนักงานสภานักศึกษาชั้น 2 สัญญาณ ไวไฟ ไม่เสถียร อยากให้ดำเนินการติดสายแลนให้
25-01-2564 09:27:22 นางสาวพัทธนันท์ สุนทร งานประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
21-01-2564 10:58:19 วาสนา สีบุญ กองคลัง เข้าใช้งานไม่ได้
21-01-2564 09:15:05 ธนากร สุขวาสนะ อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ อาการโทรเข้า-โทรออกไม่ได้
19-01-2564 13:52:51 ปิติพันธ์ วงศ์คำพันธ์ คณะครุศาสตร์ ใช่งานไม่ได้ update ไม่ไ่ด้
19-01-2564 11:42:29 นางสาวกนกกาญจน์ รีบเร่งรัมย์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เปิดไม่ได้
18-01-2564 11:10:07 นางสาวรจนา ร่วมใจ สำนักงานคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คอมเปิดไม่ติด
17-01-2564 16:55:17 ธันยาภรณ์ แต้มงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วินโดว์เสีย
14-01-2564 11:45:42 น.ส.นุชศรา ขาวงาม ห้องนิติการ ชั้น 4 อาคาร 31 WiFiใช้งานไม่ได้