รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
28-10-2563 10:20:29 อรวรรณ สมานโสร์ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ลงคีย์ไมร
28-10-2563 09:50:24 วาสนา สีบุญ กองคลัง ช้า
26-10-2563 19:19:35 เมธาวี กูลรัตน์ ติดตั้งโปรแกรม 28
22-10-2563 14:27:11 กรกฏ ขยิ่ม อาคาร28ห้องศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ย้ายตำแหน่งเครื่อง
21-10-2563 12:29:33 นางสาว นันทกานต์สมนัก ตึก28 รหัสผลิตภัณฑ์
21-10-2563 12:19:32 นายเสกสรรค์ กาพบุตรศรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เช็ค สัญญาณ WIFI Notebook
20-10-2563 11:39:04 จิตประสงค์ จันทคล้าย สภาคณาจารย์ ติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องปรินท์เตอร์ EPSONแชร์ปริ้นเตอร์ สแกน
20-10-2563 10:18:40 นางสาวลัทธวรรณ แพงเจริญ สำนักวิทยบริการฯบริการยืม-คืน ติดตั้งโปรแกรมลีด
19-10-2563 12:55:41 นางสาวธันยาภรณ์ พินิจรัมย์ สถานที่แจ้งหรือตำแหน่ง-สาขาวิชาทสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดตั้งโปรแกรมสนับสนุนในการเรียนเพิ่ม
19-10-2563 12:52:45 นางสาวณัฐมน นามวงศ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดตั้งโปรแกรมสนับสนุนในการเรียนเพิ่ม
19-10-2563 12:52:23 วารุณี บุญมี สาขาวิชาทสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดตั้งโปรแกรมสนับสนุนในการเรียนเพิ่ม
19-10-2563 12:45:27 นายเสกสรรค์ กาพบุตรศรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดตั้งโปรแกรมสนันสนุนในการเรียนเพิ่ม
19-10-2563 12:42:49 รัชชานนท์ มูลณี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ติดตั้งโปรเเกรมสนับสุนในการเรียนเพิ่ม
19-10-2563 12:42:29 นางสาวศศิกาญจน์ คุณวิเศษ สาขาสาธารณสุข ติดตั้งโปรแกรมสนับสนุนในการเรียนเพิ่ม
19-10-2563 12:42:27 นางสาวบัณฑิตา สุขสวัสดิ์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ติดตั้งโปรแกรมสนับสนุนในการเรียนเพิ่ม
19-10-2563 12:42:22 นางสาวกมลชนก คงศรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ติดตั้งโปรแกรมสนับสนุนในการเรียนเพิ่ม
19-10-2563 12:42:21 นางสาวภัทรนันท์ หาสุข สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ติดตั้งโปรแกรมสนับสนุนในการเรียนเพิ่ม
19-10-2563 12:42:19 นางสาวธิดารัตน์ แก้วพันใน สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ติดตั้งโปรเเกรมสนับสนุนในการเรียน
19-10-2563 12:38:36 นายอชิระ ผู้มีสัตย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดตั้งโปรแกรมสนับสนุนในการเรียนเพิ่ม
19-10-2563 12:25:06 นางสาวทัศนียวรรณ วรจิตร สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดตั้งโปรแกรมสนับสนุนในการเรียน
19-10-2563 12:25:03 นางสาวพัชราภรณ์ งามเลิศ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ติดตั้งโปรแกรมสนับสนุนในการเรียนเพิ่ม
19-10-2563 12:25:02 นางสาวชนิดา หาญเสมอ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดตั้งโปรแกรมสนับสนุนในการเรียนเพิ่ม
19-10-2563 12:24:58 นางสาวฐานิดา วรรณุอุปถัมภ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดตั้งโปรแกรมสนับสนุนในการเรียนเพิ่ม
19-10-2563 12:24:58 นางสาวกมลฉาย ปุตุมาจันทร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดตั้งโปรแกรมสนับสนุนในการเรียนเพิ่ม