รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
19-03-2564 19:21:44 วรรณพร คงแรง ตึก30 ช้า
17-03-2564 16:23:57 นางสาวณัฐสุดา ศิลารักษ์ สาขาสังคมศึกษา ติดตั้งโปรแกรม
16-03-2564 16:39:33 นางสาวอุไร เชื่่อมไธสง หน่วยอนามัยและสุขาภิบาล แจ้งระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
11-03-2564 11:59:52 นางสาวชลทิชา นันทะสิงห์ นักศึกษา ติดตั้ง E-book
11-03-2564 11:59:45 นายภาวัฒน์ วิดประโคน นักศึกษา สาขาสังคม ชั้นปีที่ + ติดตั้งโปรแกรมe-book
11-03-2564 11:46:27 นางสาวชลธิชา วรรณโพธิ์ นักศึกษา สาขาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ติดตั้งโปรแกรม e-book
11-03-2564 11:45:06 นางสาวสุนิสา ไกรคง นักศึกษา สาขาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ติดตั้งโปรแกรม e-book
09-03-2564 10:18:35 นางสาวรจนา ร่วมใจ สำนักงานคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร Office มีปัญหา คอมค้าง ใช้งานไม่ได้
05-03-2564 13:43:45 นางดลธร พลรักษ์ หอแสงจันทร์ สัญยานไวไฟและต่อสายแลนด์ค่ะ
05-03-2564 10:12:32
03-03-2564 12:04:11 ฉันทนา พรหมบุตร ศูนย์ที่พักล้านช้าง ตึก 39 สัญญาณอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ไม่ได้
02-03-2564 12:16:55 นางนริศรา ระโส โรงเรียนสาธิตฯ(อาคาร 10) เชื่อมต่อไม่ได้
02-03-2564 10:55:17 อรวรรณ พิกุลศรี โรงเรียนสาธิตฯ เปิดเครื่องไม่ติด
01-03-2564 10:29:06 สิริขวัญ ใจกล้า งานบริหารทั่วไปและงานประชุม กองกลาง สนอ. ใช้งาน โปรแกรม word ไม่เสถียร
01-03-2564 10:02:00 นายสมนึก ภูแก้ว สำนักงานอธิการบดี no system windows
01-03-2564 09:06:45 นายรัฐพล สีหะวงษ์ ติดตั้งอุปกรณ์เสริม
23-02-2564 09:40:06 นางสาวรจนา ร่วมใจ สำนักงานคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คอมพิวเตอร์ PC ให้งานไม่ได้
23-02-2564 09:21:44 จีรัชญ์ ดีประดวง กองทุน กยศ. กองพัฒนา ไอพีโฟนใช้ไม่ได้
18-02-2564 11:17:54 อภิชญา ปุ่มแก้ว ที่ตึก30 ไม่สามารถใช้งานได้
18-02-2564 09:33:17 ชัยยศ อุไรล้ำ โครงการบัณฑิตศึกษา ติดตั้งเครื่องพิมพ์ ระบบเครือข่ายปฏิเสธการเชื่อมต่อ
17-02-2564 11:07:19 นางสาวรจนา ร่วมใจ สำนักงาน คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คอมฯ เข้า wifi ไม่ได้
17-02-2564 09:47:27 สมนึก​ ภูแก้ว สำนักงานอธิการบดี No driver
17-02-2564 09:43:07 น.ส.ปวีร์ชญาพร วงศ์ภักดี ห้องศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ชั้น 4 อาคาร 31 แป้นพิมพ์ไม่ทำงานไม่สามารถพิมพ์งานได้ ไม่สามารถเชื่อมไวไฟในเครื่องได้ ตัวโนตบุคไม่สามารถอับเดทเวลาได้ โนตบุคเสียงไม่มี
15-02-2564 10:45:34 นายรัฐพล สีหะวงษ์ อาคาร 30 ติดตั้งโปรแกรมเสริม