รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
02-06-2564 11:34:33 อ.ฤทัยภักดิ์ ชาญศรี อาคาร 7 ชั้น 2 อินเตอเน็ตสัญญานอ่อนมาก
01-06-2564 10:18:31 นางกาญจนา สมหวัง คณะเกษตรและอุตสาหกรรม ลง 3 มิติ/ลงฟร้อนตัวอักษร
31-05-2564 15:46:54 นางดลธร พลรักษ์ ห้องประกันคุณภาพ สนอ.(ตึก31ห้องไปรษณีย์เดิม) ลงไดร์เวอร์ไม่ได้ได้ค่ะ
31-05-2564 10:27:44 ศิริกุล อัมพะวะสิริ อาคาร 28 office มีปัญหา
27-05-2564 09:32:42 สุนันทนี ศรีแดงฉาย สำนักวิทยบริการฯ ชั้น 2 ปริ้นไม่ได้ตามมาตรฐานที่ตั้งค่า
20-05-2564 16:04:00 นางสาววราลักษณ์ สติยานุช กองคลัง เเชร์ให้เครื่องถ่ายเอกสารปรินท์งานได้
18-05-2564 15:21:46 นางดลธร พลรักษ์ ห้องประกันคุณภาพ สนอ.(ตึก31ห้องไปรษณีย์เดิม) ลงไดร์เวอร์ไม่ได้ได้ค่ะ
18-05-2564 08:53:31 วิไลวรรณ งามฉลาด หอพุทธ เน็ตหลุดและเชื่อมเน็ตไม่ได้,โปรแกรมออฟฟิตใช้งานไม่ได้
14-05-2564 13:43:17 รุ่งนภา พิลาดี คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ไฟไม่เข้า
14-05-2564 13:42:27 รุ่งนภา พิลาดี คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 43
10-05-2564 21:02:45 ้นางสาวเพชรรัตน์ พรหมทา อาคาร43คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อินเตอรฺเนตใช้งานไม่ได้
05-05-2564 15:12:44 งานนิติการ ชั้น 4 อาคาร 31 เชื่อมต่อ WIFI ไม่ได้
01-05-2564 17:37:28 อมรชัย มั่นยืน หอพักในผกากรอง ตัวกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ทำงานบางจุด
29-04-2564 16:04:03 อภิญซา เค้ากล้า สำนักวิทยบริการฯ Word เด้งปิดเองอัตโนมัติ
27-04-2564 13:50:41 รร.สาธิต รร.สาธิต ลงระบบ 3 มิติไม่ได้
27-04-2564 10:11:32 นายอภิชาติ สมรัตน์ งานมาตรฐานการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 31 ชั้น 5 ห้อง 501 และ 502 -
26-04-2564 08:26:37 g g g
22-04-2564 11:10:11 นางสาวพรทิพย์ เห็นศิลป์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โปรแกรม 3มิติ ปริ้นไม่ได้ /และลงโปรแกรมใหม่อีกเครื่อง
09-04-2564 08:39:00 ว่าที่ร.ต.สุทธิพงษ์ เตรวงษ์ งานตรวจสอบภายใน ระบบคอมพิวเตอร์มีปัญหาไม่สามารถเปิดทำงานหรือแก้ไขได้
01-04-2564 09:44:59 นางสาวชุติกาญจน์ เจตนาดี งานอาคารสถานที่ เครื่องคอมเปิดไม่ติด
30-03-2564 15:42:45 ปิยะรัตน์ กะการดี มหาลัยราชภัฏสุรินทร์ เชื่อมWiFiไม่ได้
30-03-2564 13:46:30 เดชาธร สำนักวิทยบริการฯ ไม่สามารถเปิดหน้าจอได้
30-03-2564 13:44:19 เดชาธร สำนักวิทยบริการฯ ไม่สามารถเปิดหน้าจอได้
29-03-2564 14:03:54 ชวิสรา สายเชื้อ ตึก 30 ไม่มีโปรแกรม