รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
08-01-2564 13:42:02 เสาวณีย์ ดีมั่น กองบริหารงานบุคคล โทรศัพท์เอร์ภายในใช้ไม่ได้
08-01-2564 10:41:42 คุณชนกเนตร ชัยวิชา ห้องเขี่ยว คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ได้
07-01-2564 16:28:00 อารีวรรณ ฉัตรเมืองปักษ์ คณะวิทย์ ออฟฟิตเปืดไม่ได้
07-01-2564 16:20:22 นางสาวมัณทนา อาศัยเมือง ตึก 28 Wordพิมพ์ไม่ได้
07-01-2564 15:46:59 นางดลธร พลรักษ์ ห้องงานประกันคุณภาพสนอ.(ตึกช้างชั้น1) ปริ้นเตอร์ใช้ไม่ได้ค่ะ
05-01-2564 11:27:30 อนันต์ แสวงมี อาคาร 31 ชั้น 7 ไฟของ wifi ไม่ติด
04-01-2564 13:47:26 นางสาวสุกัญญา ศรีษะแก้ว ตึก 28 microsoft ใช่ไไม่ได้
04-01-2564 11:04:25 วาสนา สีบุญ กองคลัง ปริ้นรายงานไม่ได้
23-12-2563 16:07:01 นางสาวอุไร​ เชื่อมไธสง หน่วยอนามัย ใช้ไม่ได้โทรเข้าออกไม่ได้
22-12-2563 10:09:31 ผศ.กัญญา กิ่งจันทร์ อาคาร 30 เปิดใช้งานไม่ได้
22-12-2563 09:41:50 นางสาสสุภารัตน์ โคประโคน ตึก30 ไม่มีโปรแกรม, เครื่องช้า
21-12-2563 16:25:13 นายรัฐพล สีหะวงษ์ ชั้น 1 อาคาร 30 เปิดไม่ติด
17-12-2563 17:07:56 นางสาวเสาวลักษณ์ ก้านอินทร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ติดตั้โปรแกรม
17-12-2563 17:06:51 นางสาวเสาวลักษณ์ ก้านอินทร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ติดตั้งโปรแกรม
17-12-2563 17:06:22 นางสาวโอพัตรา​ สายวัน คณะมนุษย​ศาสตร์​และ​สังคม​ศาสตร์​ ติดตั้งโปรแกรม​
17-12-2563 13:38:10 นายธนพล รัตนวัน อาคาร 28 ลงโปรแกรม Windows 10 pro + Office 2016 plus
16-12-2563 15:20:04 ทวีวัฒน์ มูลจัด อาคาร 3 เปิดไม่ติด
16-12-2563 15:14:01 ทวีวัฒน์ มูลจัด อาคาร 3 เปิดไปม่ติด
14-12-2563 08:47:07 น.ส.วิไลพร สำนักงานอธิการบดี เปิดโน๊คบุ๊คไม่ติด
14-12-2563 07:39:09 อ.ณัฏฐกวี บุญวิจิตร ห้องปฏิบัติการนวดไทย ชั้น 4 อาคาร 30 ตรวจสอบสายแลนว่าใช้งานได้หรือไม่ เนื่องจาก จนท. วางกองบริเวณหลังห้อง ควรมีการจัดเก็บให้เหมาะสมเพื่อบบรรยากาศที่ดีในการเรียน
08-12-2563 13:38:04 ชนกเนตร คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้
07-12-2563 15:41:59 อรวรรณ พิกุลศรี โรงเรียนสาธิตฯ ใช้งานไม่ได้เป็นเวลา 2 อาทิตย์
07-12-2563 15:32:28 นายพีรพงษ์ บรรจุงาม อาคาร30 ติดตั้งโปรแกรมสนับสนุนทางการเรียน
07-12-2563 12:19:36 นางสาววรรณพร คงแรง 30 ติดตั้งโปรแกรม