รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
05-08-2564 11:33:54 สุกัญญา ศรีษะแก้ว ตึก28 -
04-08-2564 15:40:06 นายส่งศักดิ์ ช่อทับทิม งานนิติการ ชั้น 4 ขอติดตั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( ZOOM )
03-08-2564 12:02:36 รุ่งนภา พิลาดี โรงแรมล้านช้าง เชื่อมต่อ เครื่องถ่ายเอกสารริโก้ ลงโปรแกรม 3 มิติ
03-08-2564 09:40:16 จิราพัชร์ นาคกนก ศูนย์คอมพิวเตอร์เเละเทคโนโลยีสารสนเทศ Microsoft wordใช้งานไม่ได้
02-08-2564 14:40:41 อาจารย์พุฒิพงษ์ รับจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมหมดอายุ
02-08-2564 13:03:09 ชันญานุช นวลสาย ห้องรองอัมพาพรรณ อาคาร 31 ชั้น 2 ใช้อินเทอเนตไม่ได้ 1สัปดาห์แล้ว
02-08-2564 12:59:29 ชันญานุช นวลสาย ห้องรองอัมพาพรรณ อาคาร 31 ชั้น 2 ใช้อินเทอเนตไม่ได้ 1สัปดาห์แล้ว
02-08-2564 10:45:50 อ.นราวุธ ศูนย์คอม ไวไฟหาย
02-08-2564 09:48:03 รุ่งนภา พิลาดี โรงแรมล้านช้าง ลงโปรแกรม 3 มิติ
27-07-2564 15:03:09 เพชรรัตน์ พรหมทา หอพักสำโรงทาบ wifi ใช้งานไม่ได้
27-07-2564 14:11:38 ธนาพล แจ้งสว่างศรี หอพักสำโรงทาบ (หลังหอพักชายผกากรอง) สัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
27-07-2564 09:17:01 สุรเดช บัวพันธ์ หอพักชายผกากรอง ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต นักศึกษาหอพักเดือนร้อนเป็นอย่างมาก
27-07-2564 09:07:57 นางกาญจนา สมหวัง งานแผน คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ระบบสามมิติไม่สามารถปริ้นใบรายงานได้
27-07-2564 08:38:05 Kraisak Yindeengam กองคลัง คอม ผอ. เปลี่ยนฮาร์ดดิส จาก HDDเป็น SSD
23-07-2564 15:45:10 สมนึก ภูแก้ว งานพัสดุ หน้าจอกระพริบบ่อยๆ
23-07-2564 14:30:23 ณัฐปภัสร์ ฉลาดมาก กจ. เวิดไม่บันทึก
22-07-2564 10:00:29 นายส่งศักดิ์ ช่อทับทิม งานนิติการ ชั้น 4 ขอติดตั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( ZOOM )
15-07-2564 14:37:47 วิไลวรรณ งามฉลาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดเครื่องแล้วจอดำ
15-07-2564 11:33:15 นายชัยยันต์ ผมพันธ์ กองบริหารงานบุคคล ลงไดร์เวอร์เครื่องปริ้น
15-07-2564 11:32:26 นางสาวสุวรรณี นิยมเหมาะ กองบริหารงานบุคคล ลงไดร์เวอร์เครื่องปริ้น
12-07-2564 15:13:19 นางสาวสาวิตรี ดีอ้อม กองบริหารงานบุคคล โปรแกรมหายเนื่องจากลง window ใหม่
12-07-2564 13:52:29 น.ส.ปวีร์ชญาพร วงศ์ภักดี ห้องศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ชั้น 4 อาคาร 31 วินโดวหมดอายุการใช้งาน ปริ้นเอกสารไม่ได้
06-07-2564 17:56:13 ชาตรี เชิดนาม อาคาร 30 คอมดับ เปิดไม่ติด
06-07-2564 17:53:29 ผศ.สุรีรัตน์ สืบสันต์ ห้อง 30114 อาคาร 30 ระบบไม่ซัพพอร์ตกับอุปกรณ์