รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
26-01-2564 17:40:50 ผศ.กัญญา กิ่งจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทย์ ใช้งานไม่ได้ โปรแกรมหมดอายุ
26-01-2564 13:15:07 วรรณวิสา สุดจำนงค์ ,มหาิทยาลัย เป็นอยู่ตลอดเวลา
26-01-2564 10:33:14 นายคามชิต สว่างจันทร์ นักศึกษา เปิดโปรแกรมไม่ได้
25-01-2564 15:00:11 นายศุภดิษฎ์ ดียิ่ง อาคาร 12 สำนักงานสภานักศึกษาชั้น 2 สัญญาณ ไวไฟ ไม่เสถียร อยากให้ดำเนินการติดสายแลนให้
25-01-2564 09:27:22 นางสาวพัทธนันท์ สุนทร งานประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
21-01-2564 10:58:19 วาสนา สีบุญ กองคลัง เข้าใช้งานไม่ได้
21-01-2564 09:15:05 ธนากร สุขวาสนะ อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ อาการโทรเข้า-โทรออกไม่ได้
19-01-2564 13:52:51 ปิติพันธ์ วงศ์คำพันธ์ คณะครุศาสตร์ ใช่งานไม่ได้ update ไม่ไ่ด้
19-01-2564 11:42:29 นางสาวกนกกาญจน์ รีบเร่งรัมย์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เปิดไม่ได้
18-01-2564 11:10:07 นางสาวรจนา ร่วมใจ สำนักงานคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คอมเปิดไม่ติด
17-01-2564 16:55:17 ธันยาภรณ์ แต้มงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วินโดว์เสีย
14-01-2564 11:45:42 น.ส.นุชศรา ขาวงาม ห้องนิติการ ชั้น 4 อาคาร 31 WiFiใช้งานไม่ได้
14-01-2564 11:01:24 นายวิเชียร พรมแก้ว งานสภา ชั้น 2 อาคาร 31 เปิดไม่ได้
14-01-2564 10:26:18 ผศ.กัญญา กิ่งจันทร์ อาคาร 30 คอมพิวเตอร์ conference ไม่ได้
14-01-2564 10:23:59 นายรัฐพล สีหะวงษ์ อาคาร 30 ย้ายตำแหน่ง เครื่องคอมพิวเตอร์
13-01-2564 13:36:21 อ.พุฒิพงษ์ รับจันทร์ อาคารปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ เน็ตหลุดบ่อยๆ บางครั้งไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณเน็ตได้
13-01-2564 13:28:23 นางสาวสมินตรา ปรารถนา ห้องสวัสดิการ อาคาร 31 ชั้น 1 ระบบ 3 มิติหายไปจากหน้าจอ
13-01-2564 12:29:24 นันทกานต์ สมนึก ราชภัฎสุรินทร์ ต้องใช้รหัสผลิตภัณฑ์
13-01-2564 10:21:26 นายวิเชียร พรมแก้ว งานสภา ชั้น 2 อาคาร 31 คอมเปิดไม่ได้ และขอความอนุเคราะห์ลงระบบ สามมิติ
13-01-2564 09:59:03 คุณชนกเนตร ชัยวิชา ห้องเขี่ยว คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ข้อมูลไม่โชว์
12-01-2564 10:26:11 วาสนา สีบุญ กองคลัง เข้าใช้งานไม่ได้
11-01-2564 14:37:14 น.ส.ปวีร์ชญาพร วงศ์ภักดี ห้องศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ชั้น 4 อาคาร 31 วินโดวหมดอายุการใช้งาน พิมพ์เอกสารไม่ได้ ระบบ 3 มิติใช้การไม่ได้
11-01-2564 14:26:54 กิตติกา บูรณ์เจริญ ปตท. บิกซี เปิดไ่ม่ได้
08-01-2564 14:31:40 นายกฤษกร การะเกษ ตึก 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใช้งาน Office ไม่ได้