รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
29-05-2566 10:14:18 นางจิราวรรณ ผ่องแก้ว ห้องรองอธิการบดี อาคาร 31 ชั้น 2 ติดตั้งระบบแชร์เครื่องถ่ายเอกสารภายในสำนักงาน (ห้องรองอธิการบดี)
26-05-2566 10:43:26 นายเมธาวี สง่ามั่งคั่ง ห้องสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี -
25-05-2566 14:05:07 นายเมธาวี สง่ามั่งคั่ง ห้องสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เดินสายไอพีโฟน
24-05-2566 14:49:11 นางสาวรุ่งทิวา ไชยโคตร ห้องรองอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 31 ไฟไม่ขึ้น เครื่องไม่ทำงานเป็นปกติ เชตเครื่องสำโรงไฟ UPS
24-05-2566 12:03:35 นางทองม้วน สมอ่อน ห้องรองอธิการบดี อาคาร 31 ชั้น 2 เดินสายแลนท์ และติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 31 (ห้องรองอธิการบดี)
24-05-2566 10:46:55 นางจิราวรรณ ผ่องแก้ว ห้องรองอธิการบดี อาคาร 31 ชั้น 2 เดินสายแลนท์ และติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 31 (ห้องรองอธิการบดี)
24-05-2566 10:03:06 นายเมธาวี สง่ามั่งคั่ง ห้องสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เดินสายอินเตอร์เน็ต เนื่องจากไมมีสายต่อเข้าคอมพิวเตอร์
23-05-2566 10:55:16 นางสาวศิริพร เพชรพิเศษศักดิ์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ติดตั้ง IP phone
22-05-2566 12:30:53 นางสาวอำภา อินทนิตย์ ห้องวิเทศสัมพันธ์ WORD ใช้ไม่ได้
19-05-2566 12:39:03 นางสาวฉันทนา พรหมบุตร ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง ไม่ได้เชื่อมต่อกับพริ้นเตอร์สำนักงาน ทำให้สั่งพริ้นเอกสารไม่ได้
15-05-2566 15:09:13 นายกรกฏ ขยิ่ม อาคาร 12 กองพัฒนานักศึกษา ไม่สามารถเข้าระบบอินเตอร์เนทได้
11-05-2566 14:42:13 นายสมศักดิ์ ใบขุนทด โรงเรียนสาธิต อาคาร 10 อนุบาล อินเตอร์เน็ต ใช้ไม่ได้
01-05-2566 14:49:31 นายสมศักดิ์ ใบขุนทด โรงเรียนสาธิต ออกจากระบบไม่ได้
28-04-2566 15:55:46 นางสวิตตา พานเงิน สำนักงานอธิการบดี ห้องรองผุ้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ไม่สามารถพิมพ์ข้อมูลได้
28-04-2566 09:20:57 ภัทรวรรธน์ ลีลาพัฒนาชัยกุล ห้องรองฯ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เครื่องคอมฯไม่มีสัญญาณเสียง
25-04-2566 13:21:11 นางสาววิไลพร พระไวย์ ห้องธุรกา ชั้น 1 อาคาร 31 เครื่องสเเกนเอกสารเเสดงข้อความเเจ้งเตือนให้ซ่อมบำรุง
25-04-2566 13:19:29 นางสาวพัธนัน สุนทร ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 31 โปรแกรม word ใช้งานไม่ได้ พิมพ์เอกสารไม่ได้
24-04-2566 15:39:28 นางสาวพรพิมล มงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าระบบไม่ได้
18-04-2566 11:14:10 เสรี มาลทอง หอประชุมใหญ่ เน๊ตเล่นไม่ได้
18-04-2566 09:58:20 พรพิมล มงคล สำนักงานผอ. เข้าระบบ egp
12-04-2566 08:58:18 นางสาวดวงใจ คล่องงาม บริการทางเข้า-ออกสำนักวิทยบริการฯ ดึงข้อมูลไม่ได้
10-04-2566 11:32:59 นางสาวภัทธิยา เกษฎา กองบริหารงานบุคคล ไม่สามารถสแกนเอกสารได้
04-04-2566 13:38:28 นางสาวอรวรรณ มิถุนดี สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๓ ตึกช้าง โปรแกรม Microsoft word และ Excel ใช้งานไม่ได้
04-04-2566 09:06:54 นางสาวดวงใจ คล่องงาม บริการทางเข้า-ออกสำนักวิทยบริการฯ ดึงข้อมูลไม่ได้