รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
18-01-2565 14:43:15 นางนิชกานต์ ทันวัน งานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ไม่สามารถเปิดทำงานได้
18-01-2565 14:33:00 เบญจพร ชาติภูมิ ร้านค้าสวัสดิการ เปิดเครื่องคอมไม่ติด
17-01-2565 11:51:13 นางสาวเบญญาภาภัค ไพศาลเกียรติ์ปทุม กองบริหารงานบุคคล โอนย้ายข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์
14-01-2565 16:30:56 นางพรพิมล ทรัพย์พอก งานบริหารทั่วไปและงานประชุม เครื่องคอมพิวเตอร์เวลาทำงาน เครื่องจะค้าง ทำให้ช้า
14-01-2565 15:56:41 นางสาวปานิสรา บุญโต ห้องธุรการ ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมย้ายไฟน์งานเก่า
12-01-2565 10:55:31 นางสาวพัทธนันท์ สุนทร งานประชาสัมพันธ์ มีเสียงระเบิดจาก CPU
11-01-2565 16:20:52 นางสุชีวี ประดับสุข กองทุน กยศ. ขอตรวจเช็คสายสัญญานอินเตอร์เน็ต
07-01-2565 14:48:23 อภิชาติ สมรัตน์ อาคาร 31 ชั้น 5 ตัวปล่อยสัญญาณ WiFi กระพริบเปลี่ยนสถานะเป็นสีเขียว แดง ส้ม ตลอดเวลา
06-01-2565 10:44:17 ert ert ert
04-01-2565 09:59:50 ฉันทนา พรหมบุตร โรงแรมล้านช้าง ไม่มีสัญญาณเน็ต
28-12-2564 14:20:41 เดชาธร จะริรัมย์ บรรณารักษ์ เครื่องคอมพิวเตอร์อืดและช้ามาก
24-12-2564 08:36:08 นายอธิปัตย์ สุขประเสริฐ(นักศึกษา) ศูนย์คอมพิวเตอร์ word ใช่งานไม่ได้
21-12-2564 11:00:34 เสาวณีย์ ดีมั่น กองบริหารงานบุคคล เครื่อง pc มีปัญหา
20-12-2564 17:10:38 นายวีรวุฒิ นิลจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ เครื่องช้า
20-12-2564 10:54:11 อ. วรกัญญา แก้วคุ้ม ตึก 2 พื้นที่เก็บข้อมูลน้อยลงค่ะ
17-12-2564 13:45:28 น.ส.กันต์จารี มาลัย(นักสึกษา) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ไมโครซอฟเวิสใช้งานไม่ได้
17-12-2564 13:09:34 อาจารย์พุฒิพงษ์ รับจันทร์ อาคารปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
16-12-2564 14:37:54 นางจิตประสงค์ จันทคล้าย สภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคาร 31 ชั้น 1 ตั้งค่าเครื่องปริ้นเตอร์
16-12-2564 10:27:02 นายเมธาวี สง่ามั่งคั่ง ห้องสำนักงานผู้อำนวยการกองกลาง เปิดไฟล์ pdf ไม่ได้ มันขึ้นไอคอนเป็นรูป chrome
16-12-2564 10:06:34 นายเสรี มาลทอง ห้องข้าง ๆ สำนักงานผู้อำนวยการสกองกลาง หลังหอประชุม เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เปิดเเล้วค้าง รีเชตก็ไม่หาย
15-12-2564 11:43:37 วิไลวรรณ งามฉลาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน้าจอดำ เปอร์เซ็นหมุนเข้าระบบไม่ได้
15-12-2564 11:13:29 นายไกรศักดิ์ วงคล่อง ยินดีงาม หอ สโมสรอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สัญญาณ Internet swing
14-12-2564 10:33:58 มณีกุล ดารา ห้องทำงานนิติกร ชั้น 1 อาคาร 31 ไม่สามารถสั่งปริ้นท์ได้ เหมือนคอมกับเครื่องพิมพ์ไม่เชื่อมต่อกัน พยายามลองเพิ่มเครื่องพิมพ์จาก IP แล้ว คอมก็ไม่พบ IP ตามตัวเลขที่กรอกไป
13-12-2564 15:33:08 นายณรงฤทธิ์ สิมมา กองพัฒนานักศึกษา ลงโปรแกรมเพิ่มเติม