รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
24-05-2565 09:54:07 ฉันทนา พรหมบุตร อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง ปริ้นเครื่องถ่ายเอกสารไม่ได้
23-05-2565 11:47:58 สุรเดช บัวพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์สัญญาณอินเทอร์เน็ตหลุดบ่อย
23-05-2565 10:23:39 นางสาวเบญญาภาภัค ไพศาลเกียรติ์ปทุม กองบริหารงานบุคคล เข้าใช้โปรแกรมไม่ได้
19-05-2565 15:05:33 นายจเร ทิพทา หัวหน้างานกายภาพและออกแบบ ลง Windows 10
19-05-2565 11:33:23 นางสาวศิริพร เพชรพิเศษศักดิ์ เคาน์เตอร์ตึกโรงแรมล้านช้าง ไม่มีโปรแกรมเครื่องปริ้นโชว์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์
19-05-2565 11:15:37 นางสาวอัญชลิดา สุขเต็ม สำนักวานคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เปิดเครื่องไม่ติด
17-05-2565 18:12:40 นายณรงฤทธิ์ สิมมา กองพัฒนานักศึกษา เครื่องช้าผิดปกติ และค้างบ่อยครั้ง
11-05-2565 13:32:35 นางสาวอำภา อินทนิตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วินโดเก่า
11-05-2565 10:08:10 นายวีรวุฒิ นิลจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ เครื่องช้า
06-05-2565 13:59:14 นางสาวกชพรรณ บุญวิน ไปรษณีย์กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระบบและสัญญาณจาดหาย
06-05-2565 09:36:30 สุรเดช บัวพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต เนื่องจากสายแลนใช้งานไม่ได้
06-05-2565 09:12:30 ศุกร์ภานาถ สติยานุช สำนักวิทยบริการฯ เข้าไปจัดหน้าเอกสารไม่ได้
05-05-2565 14:43:13 นางสาวจรัสศรี ยิ้มยวน ห้องสำนักงานผู้เอำนวยการ เข้าใช้งานเครื่อ
03-05-2565 12:51:43 ฉันทนา พรหมบุตร ศูนย์ที่พัก อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง เครื่องช้าขอติดตั้งวินโดว์และโปรแกรมใหม่
29-04-2565 11:43:49 นางสาวกชพรรณ บุญวิน ไปรษณีย์กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปริ้นเตอร์ไม่ติด ไม่มีสัญญาณไฟฟ้า
28-04-2565 09:27:52 นางสาวปวีณา สังตนดี ห้องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ไฟล์เอกสารมีปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้ปกติ
28-04-2565 08:55:04 จินดา อัธยาศัย สำนักวิททบริการฯ ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม
27-04-2565 10:39:04 นางสาวชุติกาญจน์ เจตนาดี งานอาคารสถานที่ เชื่อมต่อเครื่องถ่ายเอกสาร
27-04-2565 09:23:51 น.ส.ดุลยารัตน์ ขาววิเศษ กองพัฒนานักศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ออกจาก safe mode ไม่ได้
25-04-2565 12:07:44 นางสาวกชพรรณ บุญวิน ไปรษณีย์กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เนตใช้งานไม่ได้ ไม่มีไฟเข้าระบบคอมพิวเตอร์
22-04-2565 14:25:30 นางสาวกชพรรณ บุญวิน ไปรษณีย์กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปริ้นเตอร์ไม่ติด ไม่มีสัญญาณไฟฟ้า
22-04-2565 14:08:09 นางจิตประสงค์ จันทคล้าย สภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคาร 31 ชั้น 1 ตั้งค่าเครื่องปริ้นเตอร์
19-04-2565 09:45:47 นายเมธาวี สง่ามั่งคั่ง ห้องเลขานุการผู้อำนวยการกองกลาง (หอประชุมใหญ่) เครื่องปริ้นปริ้นเอกสารไม่ได้
19-04-2565 09:39:25 จิตประสงค์ จันทร์ทะคล้าย สภาคณาจารย์ อาคาร 31 เช็คระบบ IP Phone และ ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ AIO