รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
02-12-2564 16:38:49 นายสยาม ระโส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สงโปรแกมOffice365และWindow
02-12-2564 11:20:41 นายจักรินทร์ อินทะษะ นักศึกษา ติดตั้ง
30-11-2564 13:20:01 นางสาวศุกร์ภานาถ สติยานุช สำนักงานผู้อำนวยการฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องปริ้นเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้
30-11-2564 11:25:13 นายเกียรติศักดิ์ ยี่เข่ง หอพุทธรักษา อินเทอร์เน็ตที่หอไม่สามารถใช้งานได้
30-11-2564 10:52:11 นางสาววารุณี โธขัณ อาคาร 31 -
26-11-2564 14:25:39 นางสาวศุกร์ภานาถ สติยานุช สำนักงานผู้อำนวยการฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องปริ้นเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้
24-11-2564 11:37:02 นางจตุพร​ เหลือสนุก หลักสูตรคบ.ภาษาอังกฤษ เปิดไฟล์ในgoogle drive​ไม่ได้
23-11-2564 16:13:38 นางสาวพัฒน์ศิกานต์ ศรีโกตะเพชร หอพุทธรักษา อินเทอร์เน็ตที่หอพักไม่สามารถใช้งานได้
23-11-2564 10:14:17 ภัทธิยา เกษฎา กองบริหารงานบุคคล เบอร์โทรศัพท์ภายในติดต่อไม่ได้
18-11-2564 22:24:55 นางจตุพร​ เหลือสนุก หลักสูตร​คบ.ภาษาอังกฤษ Sign in​ เข้าใช้Mocrosoft Teamsไม่ได้
18-11-2564 16:32:11 รัตนา​ กองยอด ชั้น2​ สำนักวิทยบริการฯ ติดตั้งไดเวอร์ปริ้นเตอร์
17-11-2564 13:11:03 ลัทธวรรณ แพงเจริญ บริเวณยืม-คืน ไม่มีสัญญาณเชื่อมต่อ
16-11-2564 16:12:12 นางสาวพิชญ์ฌาภรณ์ เมืองงาม หอพุทธรักษา ไม่พบสัญญาณ wifi
15-11-2564 14:13:41 ศุกร์ภานาถ สติยานุช นักเอกสารสนเทศ ติดตั้งเครื่องสำรองไฟ
15-11-2564 14:11:46 จินดา อัธยาศัย ห้องสนง.ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ติดตั้งเครื่องสำรองไฟ
15-11-2564 11:50:08 ดวงใจ คล่องงาม ห้องสมุด ติดตั้งระบบดึงข้อมูลทางเข้าออก
13-11-2564 10:33:48 สมศักดิ์ ใบขุนทด คณะครุศาสตร์ เข้าวินโดว์ไม่ได้
11-11-2564 11:00:31 นางอรวรรณ พิกุลศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โรงเรียนสาธิตใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้
10-11-2564 15:30:35 ลัทธวรรณ แพงเจริญ ชั้น2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโ,ลยีสารสนเทศ ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้เนื่องจากไม่มีสายLan
10-11-2564 08:44:53 จินดา อัธยาศัย ห้องสนง.ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ โปรแกรม 3 มิติเข้าไม่ได้
09-11-2564 20:01:20 นางสาวอัญชลิดา สุขเต็ม คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เครื่องคอมเปิด micro office my dad
09-11-2564 12:47:48 นางสาวพิชญ์ฌาภรณ์ เมืองงาม หอพุทธรักษา ไม่มีอุปกรณ์แอคเซ็สพอยท์
08-11-2564 08:49:55 นางสาวศิรพร บัวไขย ศูนย์คอม เข้าอิเมลมหาวิทยาไม่ได้ค่ะ
05-11-2564 16:08:32 นาย พรปิยะ บุญศิริคำชัย งานกายภาพและออกแบบ ปริ้นเตอ ไมพิม งาน