รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
28-09-2566 14:11:22 เพชรรัตน์ พรหมทา สำนักงานคณบดี คณะเกษตร วินโดวแจ้งเตือน
22-09-2566 09:47:29 นายจเร ทิพทา งานกายภาพและออกแบบ เครื่องช้า
21-09-2566 11:02:30 นางสาวปณิชา สังข์น้อย ห้องสภาเก่า ตรงข้าม กจ. ไม่ได้เชื่อมต่อกับพริ้นเตอร์สำนักงาน ทำให้สั่งพริ้นเอกสารไม่ได้ และคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง ลงโปรแกรมwindows ใหม่
20-09-2566 11:56:11 นายวิทยา จันตุ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 28 windows มีการ repair
19-09-2566 15:25:25 นางสาวศิริพร เพชรพิเศษศักดิ์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ยังไม่ได้รับการเพิ่มสิทธิ์ดำเนินการต่างๆใน ระบบERPMIS (ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน)
19-09-2566 10:00:04 งานตรวจสอบภายใน ห้องตรวจสอบภายใน อาคาร 14 ชั้น1 สายอินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้
18-09-2566 14:42:11 เกศยุพา สายยศ งานพัสดุ กองนโยบาบและแผน โปรแกรมหมดอายุ
14-09-2566 16:46:33 วีรวุฒิ นิลจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ เครื่องค้าง ช้า
11-09-2566 10:27:46 นางอรวรรณ สมานโสร์ สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้
06-09-2566 14:06:26 นางสุชีวี ประดับสุข ห้องกองพัฒนานักศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้
06-09-2566 10:38:36 ดลธร พลรักษ์ ห้องประกันคุณภาพ อาคาร31 คอมเปิดใช้งานไม่ได้
05-09-2566 15:37:55 นายวิษณุกร หอมสนิท งานนิติการ ชั้น 4 อาคาร 31 โปรแกรมเดิมมีปัญหา โปรแกรมถามหาคีย์ผลิตภัณฑ์ โปรแกรมปิดตัวตลอดไม่สามารถพิมพ์งานบันทึกข้อมูลได้
30-08-2566 09:13:09 นางสาวลัทธวรรณ แพงเจริญ ชั้น2 สำนักวิทยบริการฯ ปริ้นไม่ได้
30-08-2566 09:05:23 นางสาวดวงใจ คล่องงาม บริเวณทางเข้าออก ชั้น 1 สำนักวิทยบริการฯ เปิดไม่ติด
29-08-2566 14:34:26 นางสาวชันญานุช ประสงค์จีน หน้าห้องอธิการบดี เข้าใช้งาน Internet ไม่ได้
24-08-2566 10:37:28 จีรัชญ์ ริชาร์ด กองพัฒนานักศึกษา โปรแกรม office หาย
16-08-2566 11:07:27 เพชรรัตน์ พรหมทา หอพักอาจารย์ หอสำโรงทาบ login ได้ แต่ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เนต
08-08-2566 12:59:14 อาจารย์พุฒิพงษ์ รับจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ ไม่สามารถเปิดไฟล์ Microsoft Office ได้
03-08-2566 10:18:35 นางกาญจนา สมหวัง สำนักงานคณะเกษตร เปิดใช้วินโดรไม่ได้
27-07-2566 10:09:35 ดลธร พลรักษ์ ห้องธุรการ สนอ. สั่งปริ้นเตอร์ไม่ได้ค่ะ
17-07-2566 16:03:20 นายวรพรภัฏ ปัดภัย ตึกประมง คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เครื่องกระจายWIFIใช้ไม่ได้
17-07-2566 14:32:12 นายสุรเดช บัวพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์เบอร์ภายนอกโทรออกไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ
17-07-2566 09:29:00 ดวงใจ คล่องงาม สำนักวิทยบริการฯ ไฟฟ้าดับ ดึงข้อมูลผู้เข้าใช้บริการไม่ได้
12-07-2566 11:56:37 นางสาวพัทธนันท์ สุนทร งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี เครื่องไม่รองรับระบบใหม่