รายการแจ้งซ่อม

วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง สถานที่แจ้ง อาการที่แจ้ง สถานะ
24-03-2566 16:52:24 นายสุรเดช บัวพันธ์ หอพักหญิงบานชื่น นักศึกษาหอพักแจ้งว่า สัญญาณwi fi ใช้งานไม่ได้
23-03-2566 09:14:08 นางดลธร พลรักษ์ ห้องประกันคุณภาพ สนอ.(ตึก31ห้องไปรษณีย์เดิม) เข้าใช้งานwifiไม่ได้
22-03-2566 13:29:15 นายวรพรภัฏ ปัดภัย ฟาร์มสัตวศาสตร์ สัญญาณ WiFi ไม่เสถียรหลุดบ่อย
16-03-2566 11:04:59 นางสาวสาวิตรี ดีอ้อม กองบริหารงานบุคคล ลง Window โน๊ตบุ๊ค
16-03-2566 08:51:01 นางสาวจันทร์ทิพย์ ถนัดเพิ่ม นักวิชาการศึกษา ใช้โปแกรม Office ไม่ได้ เครืองค้าง
09-03-2566 14:09:52 นางพรพิมล ทรัพย์พอก งานบริหารทั่วไปและงานประชุม สแกนหน้า-หลัง หน้าที่ 2 กลับหัว
07-03-2566 14:08:03 นางสาวสาวิตรี ดีอ้อม กองบริหารงานบุคคล เครื่องช้า
04-03-2566 13:55:42 นายสุรเดช บัวพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา คอมพิวเตอร์เปิดไฟล์รูปภาพไม่ได้
03-03-2566 11:55:47 สนธยา มุลาลินน์ สาขาศิลปะ อัพเกรดคอมพิวเตอร์
02-03-2566 21:17:06 นางสาวณัฐปภัสร์ ฉลาดมาก งานมาตรฐานการศึกษา Microsoft word ล่ม
02-03-2566 17:30:13 อาจารย์พนิดา คำแปล ศูนย์คอมพิวเตอร์ -
02-03-2566 11:41:26 นางสาวสุจิตรา โคมทอง ศูนย์ICT โปรแกรมmicrosoft wordใช้งานไม่ได้
28-02-2566 14:37:45 ภัทรวรรธน์ ลีลาพัฒนาชัยกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าระบบไม่ได้
27-02-2566 11:10:28 นางสาวชุติกาญจน์ เจตนาดี งานอาคารสถานที่ คอมเข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้
27-02-2566 09:44:50 จินดา อัธยาศัย สำนักงานผู้อำนวยการ แก้ไข Microsoft Office365 ใช้งานไม่ได้
21-02-2566 10:32:33 จตุพร​ เหลือสนุก ห้องพักอาจารย์หลักสูตรคบ.ภาษาอังกฤษ เปิดไฟล์จากgoogle driveไม่ได้เมื่อได้รับการส่งไฟล์ข้อมูลทางไลน์
13-02-2566 11:20:46 นางสาวชันญานุช ประสงค์จีน หน้าห้องอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 31 สัญญาณ Wi-Fi หน้าห้องอธิการไม่สเถียร จับสัญญาณไม่ได้
13-02-2566 09:48:35 นายสมชาย เจษฎานุศาสน์ ห้องสำนักงาน อว.ส่วนหน้า อาคารบัณฑิต ชั้น 1 (42101) ต่อจอภาพเเล้วไม่มีสัญญาณ
07-02-2566 22:45:03 นางสาวสุดาภรณ์ สำรวย คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร Microsoft office ไม่สามารถใช้งานได้
06-02-2566 10:23:20 เพชรรัตน์ พรหมทา คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หมดอายุ
03-02-2566 10:02:10 จีรัชญ์ ริชาร์ด กองพัฒนานักศึกษา ห้องกองทุนฯ กยศ. ติดไวรัส ใช้งานไม่ได้
01-02-2566 09:44:06 นางสาวศิริพร เพชรพิเศษศักดิ์ งานกิจการสภามหาวิทยาลัย ห้องไอราพต ขอรหัสเข้า mis.srru
01-02-2566 09:40:36 นางสาวศิริพร เพชรพิเศษศักดิ์ งานกิจการสภามหาวิทยาลัย ห้องไอราพต ขอเครื่อง IP phon (9903)
31-01-2566 10:17:43 นายสรวิชญ์ เณรกูล (นักศึกษา) ศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น3 ms.365 ใช้งานไม่ได้